• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla
GS1 Slovakia je jedinou licencovanou organizáciou pre registráciu do systému GS1 na území Slovenskej republiky.

Novinky

Náhradné Valné zhromaždenie GS1 Slovakia 2021

 

Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,

pozývame Vás na náhradné Valné zhromaždenie GS1 Slovakia, ktoré sa bude konať dňa 9.11.2021

v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave.

 

PROGRAM

09:30 Registrácia

10:00 Otvorenie rokovania Valného zhromaždenia

          1. Otvorenie Valného zhromaždenia 

        2. Schválenie programu Valného zhromaždenia

        3. Voľba predsedu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice Valného zhromaždenia

        4. Schválenie vylúčenia člena a potvrdenia členstva v GS1 Slovakia

        5. Schválenie správy o činnosti GS1 Slovakia

        6. Schválenie účtovnej závierky združenia za rok 2020

        7. Správa z interného auditu združenia 

        8. Schválenie navrhovaných zmien stanov

        9. Prezentácia hlavných aktivít a projektov združenia

      10. Hlavné smery rozvoja GS1 Slovakia 

      11. Voľba a odvolanie členov Dozornej rady, Predstavenstva, Rozhodcovskej komisie

      12. Schválenie výšky náhrad členov Dozornej rady a Rozhodcovskej komisie

      13. Diskusia

              14.     Schválenie uznesení

12:30     Ukončenie Valného zhromaždenia

 

Materiály: 

Materiály pre náhradné Valné zhromaždenie 2021.

Zápisnica z riadneho Valného zhromaždenia 2021, ktoré sa uskutočnilo 28.09.2021.

Zápisnica z náhradného Valného zhromaždenia 2021, ktoré sa uskutočnilo 09.11.2021.

 

Účasť na Valnom zhromaždení:

Svoju účasť* na Valnom zhromaždení GS1 Slovakia potvrďte vyplnením registračného formulára alebo zaslaním návratky na adresu združenia do 14 dní od obdržania pozvánky.

____________________________________________________________________________________________________________________ 

*Člen môže hlasovať osobne, a to prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu alebo povereného člena štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu. Aby nedošlo k pochybnostiam, hlasovanie (hlas) splnomocnenca platí rovnako ako hlasovanie (hlas) splnomocneného. 

Podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne overený. 

Jeden splnomocnenec môže zastupovať najviac 3 (troch) členov, pričom je potrebné uviesť konkrétne názvy spoločností, ktoré bude zastupovať prostredníctvom registračného formulára na stránke združenia alebo návratky. Ak splnomocnenec predloží plnomocenstvá na zastupovanie viac ako 3 (troch) členov, na tieto nebude Valné zhromaždenie prihliadať. Splnomocnením je potrebné sa preukázať počas registrácie.

Upozornenie:  V prípade zmeny Vašej nominácie do orgánov združenia GS1 Slovakia, s ohľadom na nekonané VZ v roku 2020 z dôvodu pandémie, nás prosím obratom kontaktujte. Inak pokladáme Vašu nomináciu za platnú.

» Archív noviniekNovinky GS1

Majte vždy aktuálne informácie zo sveta štandardov GS1 a buďte informovaní medzi prvými vďaka nášmu newsletteru Novinky 858.

Váš e-mail je u nás v bezpečí a nebudeme ho zahlcovať zbytočným spamom, len adresnými užitočnými informáciami.