• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Aplikačné identifikátory

Aplikačný identifikátor Názov aplikačného identifikátora Formát Používaná skratka
00 Identifikačné číslo prepravnej jednotky N2+N18 SSCC
01 GTIN (globálne identifikačné číslo jednotky) N2+N14 GTIN
02 GTIN výrobku v prepravnej jednotke N2+N14 CONTENT
10 Číslo dávky N2+X..20 BATCH/LOT
11 Dátum výroby (RRMMDD) N2+N6 PROD DATE
12 Dátum splatnosti faktúry (RRMMDD) N2+N6 DUE DATE
13 Dátum balenia (RRMMDD) N2+N6 PACK DATE
15 Dátum minimálnej trvanlivosti (RRMMDD) N2+N6 BEST BEROFE/ SELL BY
16 Dátum "predať do" N2+N6 SELL BY
17 Dátum exspirácie (RRMMDD) N2+N6 USE BY/EXPIRY
20 Variant výrobku N2+N2 VARIANT
21 Sériové číslo výrobku N2+X..20 SERIAL
240 Doplnkové informácie o výrobku N3+X..30 ADDITIONAL ID
241 Číslo zákazníckej strany N3+X..30 CUST.PART No.
242 Číslo variantu výroby na zákazku N3+N..6 MTO VARIANT
243 Číslo obalu súčiastky N3+X..20 PCN
250 Sériové číslo časti výrobku N3+X..30 SECONDARY SERIAL
251 Odkaz na pôvodný celok N3+X..30 REF TO SOURCE
253 GS1 Globálny identifikátor typu dokumentu N3+N13+N..17 DOC. ID
254 Rožširujúci prvok GLN N3+X..20 GLN EXTENSION COMPONENT
255 Globálne číslo kupónu (GCN) N3+N13+N..12 GCN
30 Počet kusov výrobkov s premenlivou hmotnosťou/cenou/dĺžkou/počtom N2+N..8 VAR.COUNT
310(n) Čistá hmotnosť, kg N4+N6 NET WEIGHT (kg)
311(n) Dĺžka alebo prvý rozmer, m N4+N6 LENGTH (m)
312(n) Šírka, priemer alebo druhý rozmer, m N4+N6 WIDTH (m)
313(n) Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer, m N4+N6 HEIGHT (m)
314(n) Plocha, m2 N4+N6 AREA (m2)
315(n) Čistý objem, l N4+N6 NET VOLUME (l)
316(n) Čistý objem, m3 N4+N6 NET VOLUME (m3)
320(n) Čistá váha, libry N4+N6 NET WIGHT (lb)
321(n) Dĺžka alebo prvý rozmer, palce N4+N6 LENGTH (i)
322(n) Dĺžka alebo prvý rozmer, stopy N4+N6 LENGTH (f)
323(n) Dĺžka alebo prvý rozmer, yardy N4+N6 LENGTH (y)
324(n) Šírka, priemer alebo druhý rozmer, palce N4+N6 WIDTH (i)
325(n) Šírka, priemer alebo druhý rozmer, stopy N4+N6 WIDTH (f)
326(n) Šírka, priemer alebo druhý rozmer, yardy N4+N6 WIDTH (y)
327(n) Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer, palce N4+N6 HEIGHT (i)
328(n) Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer, stopy N4+N6 HEIGHT (f)
329(n) Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer, yardy N4+N6 HEIGHT (y)
330(n) Celková váha, kg N4+N6 GROSS WEIGHT (kg)
331(n) Dĺžka alebo prvý rozmer, m N4+N6 LENGTH (m), log
332(n) Šírka, priemer alebo druhý rozmer, m N4+N6 WIDTH (m), log
333(n) Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer, m N4+N6 HEIGHT (m), log
334(n) Plocha, m2 N4+N6 AREA (m2)
335(n) Celkový objem, l N4+N6 VOLUME (l), log
336(n) Celkový objem, m3 N4+N6 VOLUME (m3), log
337(n) Kilogram na m2 N4+N6 KG PER m2
340(n) Celková váha, libry N4+N6 GROSS WEIGHT (lb)
341(n) Dĺžka alebo prvý rozmer, palce N4+N6 LENGTH (i), log
342(n) Dĺžka alebo prvý rozmer, stopy N4+N6 LENGTH (f), log
343(n) Dĺžka alebo prvý rozmer, yardy N4+N6 LENGTH (y), log
344(n) Šírka, priemer alebo druhý rozmer, palce N4+N6 WIDTH (i), log
345(n) Šírka, priemer alebo druhý rozmer, stopy N4+N6 WIDTH (f), log
346(n) Šírka, priemer alebo druhý rozmer, yardy N4+N6 WIDTH (y), log
347(n) Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer, palce N4+N6 HEIGHT (i), log
348(n) Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer, stopy N4+N6 HEIGHT (f), log
349(n) Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer, yardy N4+N6 HEIGHT (y), log
350(n) Plocha, palce štvorcové N4+N6 AREA (i2)
351(n) Plocha, stopy štvorcové N4+N6 AREA (f2)
352(n) Plocha, yardy štvorcové N4+N6 AREA (y2)
353(n) Plocha, palce štvorcové N4+N6 AREA (i2), log
354(n) Plocha, metre štvorcové N4+N6 AREA (f2), log
355(n) Plocha, yardy štvorcové N4+N6 AREA (y2), log
356(n) Čistá váha, unce N4+N6 NET WIGHT (t)
357(n) Čistý objem, unce (U.S.) N4+N6 NET VOLUME (oz)
360(n) Čistý objem, štvrtiny galóna N4+N6 NET VOLUME (lb)
361(n) Čistý objem, galóny (U.S.) N4+N6 NET VOLUME (g)
362(n) Celkový objem, štvrtiny galóna N4+N6 VOLUME (q), log
363(n) Celkový objem, galóny (U.S.) N4+N6 VOLUME (g), log
364(n) Čistý objem, palce kubické N4+N6 NET VOLUME (i3)
365(n) Čistý objem, stopy kubické N4+N6 NET VOLUME (f3)
366(n) Čistý objem, yardy kubické N4+N6 NET VOLUME (y3)
367(n) Celkový objem, palce kubické N4+N6 VOLUME (i3), log
368(n) Celkový objem, stopy kubické N4+N6 VOLUME (f3), log
369(n) Celkový objem, yardy kubické N4+N6 VOLUME (y3), log/TD>
37 Počet kusov v prepravnej jednotke N2+N..8 COUNT
390n2 Suma k platbe - v jednotnej mene N4+N..15 AMOUNT
391n2 Suma k platbe - s ISO kódom meny N4+N3+N..15 AMOUNT
392n2 Suma k platbe - tovary s premenlivými mernými jednotkami - jednotná mena N4+N..15 PRICE
393n2 Suma k platbe - tovary s premenlivými mernými jednotkami - s ISO kódom meny N4+N3+N..15 PRICE
394n2 Percentuálna zľava kupónu N4+N14 PRCNT OFF
400 Číslo objednávky N3+X..30 ORDER NUMBER
401 Číslo zásielky N3+X..30 CONSIGNMENT
402 Identifikačné číslo zásielky N3+N17 SHIPMENT NO.
403 Kód trasy N3+X..30 ROUTE
410 Lokačné číslo príjemcu N3+N13 SHIP TO LOC
411 Lokačné číslo fakturovaného príjemcu N3+N13 BILL TO
412 Lokačné číslo dodávateľa N3+N13 PURCHASE FROM
413 Lokačné číslo konečného príjemcu N3+N13 SHIP FOR LOC
414 Lokačné číslo umiestnenia jednotky N3+N13 LOC No.
415 Lokačné číslo spoločnosti, ktorá vystaví faktúru N3+N13 PAY TO
420 PSČ príjemcu N3+X..30 SHIP TO POST
421 PSČ príjemcu s ISO kódom krajiny N3+N3+X..9 SHIP TO POST
422 Krajina pôvodu s ISO kódom krajiny N3+N3 ORIGIN
423 Krajina prvotného spracovania N3+N3+X..9 COUNTRY - INITIAL PROCESS
424 Krajina spracovania N3+N3 COUNTRY - PROCESS
425 Krajina demontáže (rozrábky, jatočnej úpravy, ...) N3+N3 COUNTRY - DISASSEMBLY
426 Krajina úplného spracovania N3+N3 COUNTRY - FULL PROCESS
427 Podskupina krajiny pôvodu N3+X..3 ORIGIN SUBDIVISION
7001 Skladové číslo NATO N4+N13 NSN
7002 UN/ECE klasifikácia pre hovädzie, bravčové a iné polky a štvrte N4+X..30 MEAT CUT
7003 Dátum a čas exspirácie N4+N10 EXPIRY TIME
7004 Účinná látka N4+N..4 ACTIVE POTENCY
7005 Oblasť lovu N4+X..12 CATCH AREA
7006 Prvý dátum mrazenia N4+N6 FIRST FREEZE DATE
7007 Dátum zberu N4+N6..12 HARVEST DATE
7008 Druh - pre potreby rybolovu N4+X..3 AQUATIC SPECIES
7009 Spôsob rybolovu N4+X..10 FISHING GEAR TYPE
7010 Metóda výroby N4+X..2 PROD METHOD
703s Schvaľovacie číslo rozrábkarne s ISO kódom krajiny N4+N3+X..30 PROCESSOR # s
710 Národné zdravotnícke číslo na refundáciu - Nemecko PZN N3+X..20 NHRN PZN
711 Národné zdravotnícke číslo na refundáciu - Francúzsko CIP N3+X..20 NHRN CIP
712 Národné zdravotnícke číslo na refundáciu - Španielsko CN N3+X..20 NHRN CN
713 Národné zdravotnícke číslo na refundáciu - Brazília DRN N3+X..20 NHRN DRN
nnn Národné zdravotnícke číslo na refundáciu - krajina "A" NHRN N3+X..20 NHRN XXX
8001 Výrobky na rolke - šírka, dĺžka, vnútorný priemer, smer vinutia a počet spojov N4+N14 DIMENSIONS
8002 Elektronické sériové číslo pre celulárne mobilné telefóny N4+X..20 CMT NO
8003 Vratné položky N4+N14+X..16 GRAI
8004 Identifikácia jednotky v prípade zapožičania N4+X..30 GIAI
8005 Cena za mernú jednotku N4+N6 PRICE PER UNIT
8006 Identifikácia časti obchodnej jednotky N4+N14+N2+N2 GCTIN
8007 Číslo bankového účtu podľa ISO 13616 N4+X..30 IBAN
8008 Dátum a čas výroby N4+N8+N..4 PROD TIME
8010 Súčiastka / Identifikátor súčiastky (CPID) N4+X..30 CPID
8011 Súčiastka / Sériové číslo identifikátora súčiastky (CPID SERIAL) N4+N..12 CPID SERIAL
8012 Verzia softvéru N4+X..20 VERSION
8017 Globálne identifikačné číslo služby - identifikácia poskytovateľa služby N4+N18 GSRN - PROVIDER
8018 Globálne identifikačné číslo služby - identifikácia príjemcu služby N4+N18 GSRN - RECIPIENT
8019 Identifikačné číslo prípadu služby (SRIN) N4+N..10 SRIN
8020 Referenčné číslo platobného ústrižku N4+X..25 REF No
8110 Číslo kupónu - Severná Amerika N4+X..70 -
8111 Počet bodov na zákazníckom kupóne N4+N4 POINTS
8200 URL rozšíreného balenia N4+X..70 PRODUCT URL
90 Informácie dohodnuté medzi dvoma obchodnými partnermi (vrátane FACT DIs) N2+X..30 INTERNAL
91-99 Interné informácie N2+X..30 INTERNAL

Poznámky:

  • 1 Ak sa DD v dátume neuvádza, musí sa nahradiť 00
  • 2 Tieto AI sú štvormiestne. Štvrtá pozícia označuje umiestnenie desatinnej čiarky od prvej číslice zľava (napr. 0 = bez desatinnej čiarky, 1 = desatinná čiarka je medzi poslednou a predposlednou číslicou).
  • 3 Štvrtá číslica AI "s" označuje poradie spracovateľov v reťazci

Použité skratky:

  • N - numerický znak
  • X - rozšírená sada alfanumerických znakov
  • N6 - pevne stanovený počet znakov (napr. N6 = údaj musí mať 6 numerických znakov)
  • X..20 - pohyblivý formát (napr. X..20 = údaj môže mať maximálne 20 alfanumerických znakov)

Rozšírená sada alfanumerických znakov:

 !"%&'()*+,-./0123456789:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz