• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Cenník 2021

Príspevok za používanie systému štandardov GS1* (Annual fee)
Tržby (Revenue) počet pridelených čísel (GTIN, GLN, EAN-13PH)
1 do 10** do 100 do 1 000*** do 10 000 do 100 000 nad 100 000
 
GLN
11 miestny 
GS1 prefix firmy
10 miestny 
GS1 prefix firmy
9 miestny 
GS1 prefix firmy
8 miestny 
GS1 prefix firmy
7 miestny 
GS1 prefix firmy
6 miestny 
GS1 prefix firmy
do 70 000 €**** 25 € 30 € 35 € 50 € 55 € 65 € 75 €
do 350 000 € 50 € 60 € 80 € 95 € 115 € 135 € 145 €
do 700 000 € 80 € 100 € 125 € 150 € 180 € 205 € 230 €
do 3 500 000 € 120 € 140 € 170 € 210 € 230 € 275 € 305 €
do 17 000 000 € 190 € 250 € 340 € 410 € 475 € 545 € 620 €
do 35 000 000 € 390 € 520 € 680 € 815 € 960 € 1 095 € 1 240 €
do 100 000 000 € 590 € 750 € 1 050 € 1 300 € 1 500 € 1 750 € 2 050 €
do 350 000 000 € 890 € 1 000 € 1 375 € 1 655 € 1 925 € 2 205 € 2 485 €
nad 350 000 000 € 1 190 € 1 900 € 2 750 € 3 310 € 3 860 € 4 415 € 4 965 €
Členský príspevok pre členov GS1 Slovakia***** (Membership fee) 200 €
Poplatok certifikovaného partnera****** (Certified partner fee) 400 €

Výška príspevku za používanie systému štandardov GS1 je určená podľa tržieb za posledné uzavreté účtovné obdobie uvedených vo Finstate  a podľa počtu pridelených identifikačných čísel systému GS1. Cenník je platný od 01.01.2021.

* Uvedené príspevky sú bez DPH.
** Možné prideliť len raz pri prvej registrácii do systému GS1.
*** Platí aj pre kategórie: vydavatelia kupónov, interné používanie systému vo veľkoobchode a maloobchode a pridelenie jedného manažérskeho čísla EPC.
**** Pre špecifikované typy organizácií platí, bez ohľadu na výšku tržieb uvádzanú vo Finstate, najnižšia kategória tržieb: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, Obec (obecný úrad) alebo mesto (mestský úrad), Príspevková organizácia, Rozpočtová organizácia, Verejnoprávna inštitúcia, Národná banka Slovenska.
***** Len pre členov združenia.
****** Partnerom, ktorí sú súčasne členmi združenia, sa výška poplatku poníži o zaplatený členský príspevok.

Cenník 2020

Príspevok za používanie systému štandardov GS1* (Annual fee)
Tržby (Revenue) počet pridelených čísel (GTIN, GLN, EAN-13PH)
do 100 do 1 000** do 10 000 do 100 000 nad 100 000
10 miestny 
GS1 prefix firmy
9 miestny 
GS1 prefix firmy
8 miestny 
GS1 prefix firmy
7 miestny 
GS1 prefix firmy
6 miestny 
GS1 prefix firmy
do 66 388 € 35 € 50 € 59 € 68 € 77 €
do 331 939 € 80 € 99 € 117 € 135 € 149 €
do 663 878 € 126 € 153 € 180 € 207 € 234 €
do 3 319 392 € 171 € 212 € 234 € 275 € 306 €
do 16 596 959 € 342 € 414 € 477 € 549 € 621 €
do 33 193 919 € 684 € 819 € 963 € 1 098 € 1 242 €
do 331 939 189 € 1 377 € 1 656 € 1 926 € 2 205 € 2 489 €
nad 331 939 189 € 2 754 € 3 312 € 3 861 € 4 419 € 4 968 €
Členský príspevok pre členov GS1 Slovakia*** (Membership fee) 200 €
Poplatok-status CERTIFIKOVANÝ PARTNER****(Certified partner fee) 400 €

Výška príspevku za používanie systému štandardov GS1 je určená podľa tržieb za predchádzajúce účtovné obdobie a podľa počtu pridelených identifikačných čísel systému GS1, resp. podľa dĺžky GS1 prefixu firmy. Cenník je platný od 01.01.2020.

* Uvedené príspevky sú bez DPH.
** Platí aj pre kategórie: vydavatelia kupónov, interné používanie systému vo veľkoobchode a maloobchode a pridelenie jedného manažérskeho čísla EPC.
*** Len pre členov združenia.
**** Partnerom, ktorí sú súčasne členmi združenia, sa výška poplatku poníži o zaplatený členský príspevok.

PRÍKLAD výpočtu výšky príspevku za používanie systému GS1:
Právnická osoba, ktorá ešte nie je používateľom systému štandardov GS1, potrebuje čiarové kódy EAN (identifikačné číslo výrobku GTIN) na 70 druhov výrobkov. V predchádzajúcom účtovnom období dosiahla tržby vo výške 265 000 €. To znamená, že pri registrácii zaplatí príspevok za používanie vo výške 80 €. Príspevok za používanie sa bude opätovne fakturovať každý rok v januári podľa platného cenníka, kým nebude ukončená platnosť zmluvy.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

1. Ako sa vypočíta výška príspevku?
2. Ako sa určí výška príspevku pre novozaloženú firmu?
3. Ako platia príspevky firmy, ktoré sa registrujú v priebehu roka?
4. Sú zaplatené príspevky združenia GS1 Slovakia daňovým výdavkom?
5. Ako sa platia príspevky?
6. Aké sú príspevky v iných krajinách?

1. Ako sa vypočíta výška príspevku?

Príspevok pre danú firmu sa vypočíta tak, že sa na konci roka spočítajú všetky čiarové kódy EAN (identifikačné čísla GS1), ktoré má firma pridelené. Podľa počtu kódov a výšky tržby spoločnosti za posledné účtovné obdobie dostupné vo Finstate sa určí príspevok na nasledujúci rok. V priebehu roka sa za ďalšie pridelené čiarové kódy EAN (identifikačné čísla GS1) neplatí. Pre kategórie vydavatelia kupónov, interné používanie systému v maloobchode a veľkoobchode sa výška príspevkov určuje rovnako ako pre spoločnosti, ktoré používajú 1000 čiarových kódov EAN (identifikačných čísel GS1).

« späť

2. Ako sa určí výška príspevku pre novozaloženú firmu?

Novozaložená firma, ktorá nedosiahla tržby v predchádzajúcom období a nie sú uvedené vo Finstate, platí príspevok za používanie v závislosti od počtu pridelených čiarových kódov EAN (identifikačných čísel GS1), pričom bude zaradená do najnižšej kategórie tržieb - do 70 000 €. Príspevok za používanie sa bude opätovne fakturovať každý rok v januári podľa platného cenníka, kým nebude ukončená platnosť zmluvy.

« späť

3. Ako platia príspevky firmy, ktoré sa registrujú v priebehu roka?

Noví používatelia systému štandardov GS1 platia príspevok za používanie iba za celé mesiace od dátumu podpísania zmluvy do konca roku. Firmy registrované v decembri platia príspevok na celý nasledujúci kalendárny rok. Cenník na nasledujúci kalendárny rok je zverejnený na stránke združenia vždy najneskôr 30.11.

« späť

4. Sú zaplatené príspevky združenia GS1 Slovakia daňovým výdavkom?

Áno, sú. Podľa Zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov § 19 ods. (3) písm. (n).

« späť

5. Ako sa platia príspevky?

Sekretariát združenia vystaví na začiatku každého kalendárneho roka predfaktúru na príspevok za používanie systému GS1 v danom roku podľa počtu pridelených čiarových kódov EAN (identifikačných čísel GS1) k 31.12. v predchádzajúcom roku a výšky tržieb za predchádzajúci fiškálny rok. Výšky tržieb používateľov systému GS1 sa automatizovane získavajú z Finstatu, pokiaľ sú dostupné.

« späť

6. Aké sú príspevky v iných krajinách?

Všetky členské organizácie GS1 (viac ako 100 krajín) majú zverejnený svoj cenník na internete. Cez stránku www.gs1.org si vyhľadajte krajinu a jej cenník.

« späť