• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Certifikovaní partneri GS1

Certifikovaný partner získa podporu od GS1 Slovakia formou prezentácie na webstránke, v materiáloch a v odporúčaniach pre používateľov systému štandardov GS1 Slovakia. Táto podpora je nástrojom pre jednoznačnú demonštráciu kvality služieb a koncovým zákazníkom ponúka riešenia pre implementáciu a propagáciu štandardov GS1.
 

Prínosy pre Certifikovaného partnera:
 

 • Logo CP bude stabilne uvádzané na viditeľnom mieste príslušnej sekcie webovej stránky GS1 Slovakia,
 • CP získa možnosť prezentácie svojich projektov, prípadových štúdií a celkovo výsledkov súvisiacich s implementáciou štandardov GS1 ako aj inzerovať
  a propagovať svoju firmu v rámci informačných materiálov a kanálov združenia,
 • CP získa vďaka odborným školeniam a následným konzultáciám potrebný prehlaď v celom rozsahu systému štandardov GS1 na úrovni zodpovedajúcej súčasnému stavu vývoja. Je tak vytvorený predpoklad, že kroky k implementácii štandardov GS1 budú realizované na vysokej odbornej úrovni a uspokoja požiadavky používateľov systému GS1,
 • Pre CP je zaistená výhodnejšia prezentácia inzerciou v rámci informačných materiálov a kanálov združenia po vzájomnej dohode.
 • Môže využiť priestory laboratória GS1 Slovakia za účelom prezentácie prínosu štandardov GS1 pre svojich zákazníkov,
 • Prístup CP na akcie súvisiace s činnosťou GS1 Slovakia, napríklad výstavy, kongresy, pracovné skupiny, prezentácie a pod,
 • CP získava možnosť využívať logo GS1 Slovakia Certifikovaný Partner, v predpísanej podobe, v rámci svojej činnosti.

 

Kroky ku certifikácii

 
Záujemca o status CP potrebuje:

 1. Požiadať o prihlásenie sa do programu,
 2. Splniť vstupné podmienky pre prijatie CP,
 3. Súhlasiť so zverejnením partnera v informačných materiáloch a kanáloch GS1 Slovakia.


Požiadavky na získanie statusu Certifikovaného partnera

 
Certifikovaným partnerom sa môže stať spoločnosť, ktorá okrem požiadaviek na partnera pred udelením certifikátu splní vstupné podmienky:

 • Absolvuje špecifické odborné školenie o štandardoch GS1 zahrnuté v poplatku za partnerský program,
 • Predloží na vyzvanie, resp. doloží preukázateľnú implementáciu štandardov GS1, pri ktorej sa firma aktívne zúčastnila, pričom si vyberie 2 z nasledujúcich možností :
  • prípadová štúdia,
  • pozitívna referencia koncového zákazníka,
  • krátke zhodnotenie implementácie alebo používania štandardov GS1.
 • Uverejní realizáciu vlastných projektov s tematikou štandardov GS1, prípadových štúdií, prípadne inú formu publikačnej činnosti akými sú napr. tematická inzercia v rámci publikácií GS1 Slovakia,
 • Zaplatí ročný poplatok vo výške dvojnásobku členského príspevku v dohodnutom termíne. Partnerom, ktorí sú súčasne členmi združenia, sa výška poplatku poníži o zaplatený členský
  príspevok.
   

Podmienky pre každoročné zachovanie certifikácie okrem vyššie uvedených bodov:
 

 • Na základe dohodnutého termínu absolvuje jedenkrát za rok osobné stretnutie,
 • Podľa zverejneného formulára oznámi GS1 Slovakia každú implementáciu štandardov GS1, s uvedením firmy a oblasti implementácie týchto štandardov.
 • Po vzájomnej dohode s GS1 Slovakia zrealizuje aspoň jeden z nasledovných bodov:
  • spolupracuje pri realizácií konferencií,
  • umožní konzultačnú činnosť predstaviteľom GS1 Slovakia pri implementácii štandardov GS1 on-site u zákazníka,
  • dodá HW a SW v rámci koncepcie laboratória za účelom prezentácie využitia štandardov GS1 ,
  • Využije priestory laboratória GS1 Slovakia za účelom prezentácie prínosu štandardov GS1 pre svojich zákazníkov.

GS1 Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny jednotlivých bodov partnerského programu ako aj zmenu ročného poplatku.