• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Činnosť združenia

GS1 SLOVAKIA je mimovládne neziskové združenie právnických osôb, ktoré vykonáva svoju činnosť na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej s GS1 AISBL so sídlom v Bruseli.

V združení sa môžu zaregistrovať len právnické osoby. Právnická osoba, ktorá sa zaregistruje v združení GS1 SLOVAKIA sa stáva riadnym členom. Riadny člen môže voliť a byť zvolený do orgánov združenia. Riadny člen platí príspevky. Zákon 595/2003 §19 ods. 3 písm. n) hovorí, že daňovým výdavkom je aj: "členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa".
 
Fyzické osoby získavajú oprávnenie používať systém GS1 na základe licencie pridelenej spoločnosťou EAN Slovakia, s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je GS1 Slovakia.

Vízia GS1

V našich predstavách vidíme svet,
v ktorom sa predmety a s nimi súvisiace informácie
presúvajú vždy a všade efektívne a bezpečne
pre prosperitu firiem a lepší život ľudí.

Poslanie

Naším poslaním je zastávať pozíciu nezávislého lídra,
ktorý umožní organizáciám vytvárať
a implementovať globálne štandardy tým,
že im poskytne nástroje, dôveru a istotu,
ktoré sú potrebné na naplnenie vízie.