• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Elektronická komunikácia - GS1 EDI

GS1 EDI (elektronická výmena údajov) zahŕňa skupinu štandardov, ktoré sa týkajú bežných obchodných procesov v dodávateľskom reťazci. Keď sa globálne jedinečné čísla priradia výrobkom (GTIN), lokáciam (GLN) a logistickým jednotkám (SSCC), je možné ich využiť v elektronických štruktúrovaných správach určených pre automatizovanú výmenu údajov. Teda transakcie ako objednávka, faktúra a dodací list je možné vymieňať  si s obchodným partnerom pomocou štandardizovaných elektronických správ. Takéto správy potom dokáže počítač spracovať bez zásahu človeka.


Obr. Interakcie procesov a najbežnejšie obchodné správy

V globálnom systéme GS1 existujú dve rôzne kategórie štadardov pre elektronickú komunikáciu:

  • GS1 EANCOM - starší, ale značne rozšírený štandard, ktorý bol definovaný v 70.-80. rokoch.
  • GS1 XML - novšia generácia štandardov v elektronickej komunikácii založená na báze XML, ktorá je výsledkom najmodernejšej metodológie medzinárodného fóra UN/CEFACT.

Prečo začať s využívaním štandardov EDI?

Tam, kde sa tradičné obchodné transakcie realizujú pomocou papiera, faxu alebo telefónu je nutné zadávať údaje do aplikácií manuálne. Vkladanie údajov je plné chýb a zdržaní, čo spôsobuje nevyhnuteľné zvýšenie nákladov na prevádzku a transakcie.

Použitie štandardných elektronických správ automaticky spracovaných v systéme aplikácií znamená vyhnutie sa zbytočných chýb a nákladov. Spojenie elektronických obchodných správ s presnou identifikáciou výrobkov tvorí základ oveľa lepšie reagujúceho a efetívnejšieho obchodného cyklu. Toto je základná a okamžitá výhoda takéhoto druhu komunikácie.

Dôležité linky