• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Elektronický podpis

V spolupráci s certifikačnou autoritou Disig, a.s. vydávame certifikát pre elektronický podpis v zmysle §7 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise, použiteľný napr. na podpisovanie e-mailov alebo elektronických faktúr.

Pri vydaní je potrebné predložiť

Žiadosť o vydanie certifikátu

Pred návštevou registračnej autority si musíte na Vašom počítači vygenerovať žiadosť o vydanie certifikátu. Vygenerovanú žiadosť je potrebné zaslať e-mailom na epodpis@ean.sk na formálnu kontrolu.

Žiadosť si môžete vygenerovať na stánke spoločnosti Disig.

Primárny doklad

Občiansky preukaz (občan SR, ČR), cestovný pas (občan SR, ČR, občan tretích krajín) alebo povolenie na trvalý pobyt.

Sekundárny doklad

Cestovný pas (ak nebol predložený ako primárny doklad), vodičský preukaz, zbrojný preukaz, služobný preukaz alebo preukaz poistenca.

Splnomocnenie

Predkladá sa len v prípade, že osoba, na ktorú ma byť vydaný certifikát nemôže prísť na pobočku registračnej autority osobne. Podpis splnomocniteľa musí byť úradne overený. Je potrebné použiť formulár CA Disig, kontaktujte epodpis@ean.sk.

Výpis z obchodného registra, živnostenského registra prípadne iného príslušného registra

Predkladá sa len v prípade, že v certifikáte má byť uvedený názov organizácie. Predkladá sa originál alebo úradne overená kópia nie staršia ako tri mesiace (k nahliadnutiu).

Súhlas s vydaním certifikátu pre zamestnanca

Predkladá sa len v prípade, že žiadate o vydanie osobného certifikátu pre fyzickú osobu – zamestnanca.

Je potrebné použiť formulár CA Disig, kontaktujte epodpis@ean.sk alebo 0905 929436.

Fakturačné údaje

Pri vydávaní certifikátu je potrebné poznať všetky fakturačné údaje firmy.

Cena

Ceny produktov sú uvedené v časti Cenník.

Kontakt

0905 929 436