• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla


Každý zamestnanec združenia GS1 Slovakia:

1. má k združeniu dobrý vzťah a zachováva mu vernosť a oddanosť, pomáha vedeniu združenia budovať atmosféru dobrého spolužitia zamestnancov, pocit hrdosti z vykonanej práce a z pôsobenia v združení a tým vytvárať prostredie, v ktorom sa vzhľadom na vzájomnú dôveru, úctu a kolegialitu dajú lepšie plniť pracovné úlohy;

2. ctí si a ochraňuje vonkajšie symboly združenia ako názov, logo a pod., usiluje o dobré meno a imidž tohto združenia medzi jeho obchodnými partnermi, zákazníkmi a v očiach širokej verejnosti a nepodniká žiadne kroky, ktoré by jeho povesti mohli uškodiť a tým združeniu prípadne spôsobiť aj ekonomickú či inú stratu alebo ujmu;

3. voči partnerom a zákazníkom združenia a vôbec k všetkým, s ktorými má združenie ekonomický či iný vzťah sa chová korektne, rešpektuje ich a snaží sa plniť ich želania s cieľom maximálne uspokojiť každého z nich;

4. voči svojim spolupracovníkom sa chová zdvorilo a s úctou bez ohľadu na ich pohlavie, politické presvedčenie, rasu, národnosť či náboženské vyznanie;

5. svoje pracovné úlohy si plní svedomite, kvalitne a v plnom rozsahu tak, ako je to stanovené v pracovnej zmluve, pracovnom poriadku, popise práce či v pracovných príkazoch nadriadených vedúcich pracovníkov;

6. dodržuje pracovnú dobu stanovenú vedením združenia, na každý nutný a zdôvodnený odchod z pracoviska si vopred vyžiada súhlas príslušného vedúceho pracovníka a dodržuje hodiny stanovené pre služby zákazníkom a verejnosti;

7. dodržiava zásady bezpečnosti práce, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia stanovené zákonmi a všeobecne záväznými predpismi, ako aj prípadne osobitne prijatými vlastnými smernicami tohto združenia;

8. rozhodnutia vedúcich pracovníkov plne rešpektuje a nespochybňuje ich ani v prípade iného názoru na ich správnosť, opodstatnenosť, efektívnosť a pod.;

9. prípadné kritické pripomienky k rozhodnutiam vedenia združenia či vedúcich pracovníkov na nižšej úrovni kultivovane tlmočí v súkromnom rozhovore svojmu priamemu nadriadenému a nešíri ich v okruhu svojich spolupracovníkov alebo mimo rámec združenia;

10. rozvíja vlastnú iniciatívu smerom k zlepšovaniu činnosti združenia, svoje návrhy v tomto smere predkladá príslušným vedúcim pracovníkom;

11. snaží sa zvyšovať si svoju kvalifikáciu a odborné znalosti a to tak sústavným sebavzdelávaním, ako aj týmto združením organizovanou, spolufinancovanou či financovanou účasťou na školeniach, seminároch alebo kurzoch, resp. združením odsúhlasenou účasťou vo vyššej forme vzdelávania, akou je napr. externé štúdium;

12. pre vlastnú potrebu a prospech si nesmie privlastniť žiadne finančné prostriedky, zdroje alebo majetok združenia a ani vedome nesmie napomáhať k tomu, aby tak urobil niekto iný a uvedomuje si, že by v takom prípade mohol byť trestne stíhaný;

13. nevyvíja žiadnu aktivitu, ktorá by sa mohla vykladať ako vyhľadávanie, vymáhanie či branie úplatkov, mimoriadnych provízií alebo iných problematických platieb, uvedomuje si, že takýto postup by bol považovaný za korupciu s príslušnými dôsledkami;

14. nevykonáva popri zamestnaní podnikateľskú či obchodnú činnosť bez písomného súhlasu vedenia združenia a osobitne si uvedomuje, že nepovolené vyvíjanie činnosti v rovnakom predmete či oblasti podnikania v akej podniká toto združenie, ktoré ho zamestnáva, by bolo považované za konflikt záujmov;

15. neprijme bez predchádzajúceho súhlasu vedenia tohto združenia funkciu v iných podnikateľských subjektoch, ich štatutárnych orgánoch a dozorných radách;

16. dopravné a komunikačné prostriedky združenia ako autá, telefóny, faxy, internet a pod. využíva len na pracovné účely, pre akékoľvek ich využitie na súkromné či osobné účely si vyžaduje súhlas príslušného vedúceho pracovníka a počíta pritom s finančnou kompenzáciou za ich poskytnutie;

17. zachováva služobné a iné tajomstvo, know-how združenia, vnútorný bezpečnostný systém a pod., aby únik údajov a informácií dôverného charakteru nespôsobil finančnú či inú ujmu združenia; nevyužije dôvernú informáciu získanú v združení k osobnému prospechu, ako napr. na predaj tejto informácie konkurencii či iným subjektom;

18. neposkytuje médiám žiadne informácie o činnosti združenia, jeho finančnej situácii, personálnych otázkach, vnútorných problémoch a pod. a rešpektuje skutočnosť, že takéto informácie môže so súhlasom vedenia poskytovať len hovorca združenia, resp. pracovník, poverený stykom s verejnosťou;

19. stará sa o to, aby jeho oblečenie a zovňajšok zodpovedali estetickým kritériám kladeným na zamestnancov združenia, rešpektuje prípadne interne stanovené pravidlá pre oblečenie v pracovnej dobe, v styku s partnermi a zákazníkmi združenia je zdvorilý a dodržuje všeobecne platné normy spoločenského správania sa;

20. berie na vedomie, že tento Etický kódex, schválený správnou radou združenia je dodatkom k pracovnej zmluve a podpisom potvrdzuje, že sa ním bude riadiť.