• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

GS1 Databar

Využitie kódu GS1 Databar v praxi

 

 

Základné informácie

GS1 Databar je lineárny čiarový kód, do ktorého sa dá zakódovať viac údajov o tovare.

GS1 Databar vždy obsahuje GTIN produktu a môže obsahovať dátum, šaržu, hmotnosť a ďalšie údaje. Kód sa s narastajúcim množstvom údajov zväčšuje, preto sa vždy kódujú len nevyhnutne potrebné údaje.

 • Keď obsahuje dátum, je nástrojom riadenia zásob
 • Keď obsahuje číslo šarže, je nástrojom spätnej vysledovateľnosti
 • Môže obsahovať aj dátum aj šaržu

Tlač kódu

Údaje v čiarovom kóde sa menia každým dňom, s každou šaržou. Z toho vyplýva, že kód nie je možné predtlačiť na obal vopred, ale musí sa potláčať priamo na výrobnej linke. Ideálnym spôsobom je termotransferová tlač. Pri tvorbe kódu sa zvolí možnosť GS1 Databar (RSS) najlepšie vo variante "rozšírený stohovaný" (Expanded Stacked). Vtedy bude kód vyskladaný z viacerých riadkov. Keď sa použije verzia GS1 Databar "rozšírený" (Expanded), kód bude v jednom riadku a bude široký.

Aké dáta kódovať

Vždy sa kóduje GTIN produktu - aplikačný identifikátor (01).

 • kalibrovaný výrobok, potom sa použije číslo, ktoré je zakódované v EAN kóde a doplní sa 0 zľava.
 • výrobok s premenlivou hmotnosťou - takýto výrobok sa bežne značí kódom s prefixom 27 alebo 29, ale tieto kódy nie sú GTIN a nekódujú sa do čiarového kódu GS1 Databar. Takýmto výrobkom treba prideliť GTIN (na Slovensku prefix 858 ako pre kalibrovaný výrobok). POZNÁMKA: výrobca výrobkov s premenlivou hmotnosťou by mal mať pre každý výrobok pridelené aj GTIN, ktoré používa pre EDI komunikáciu so svojimi obchodnými partnermi. Pri listovaní výrobkov zadá do formulára GTIN, ktoré je platné pre všetkých obchodných partnerov a tento istý kód následne použije aj na identifikáciu produktu do čiarového kódu GS1 Databar

Do čiarového kódu je možné zakódovať dátum. Vždy sa kóduje ten dátum, ktorý sa uvádza na obale výrobku. Formát zakódovaných dát je vždy RRMMDD (R - rok, M - mesiac, D - deň)

 • dátum výroby - aplikačný identifikátor (11)
 • dátum balenia - aplikačný identifikátor (13)
 • dátum minimálnej trvanlivosti - aplikačný identifikátor (15)
 • dátum spotreby - aplikačný identifikátor (17)

Hmotnosť sa kóduje len pre výrobky s premenlivou hmotnosťou - aplikačný identifikátor (3103). Tento aplikačný identifikátor hovorí, že je to hmotnosť zakódovaná na 3 desatinné miesta. 125g sa zakóduje ako (3103)000125

Šarža sa kóduje pre prípad spätnej vysledovateľnosti. Používa sa aplikačný identifikátor (10). Na označenie šarže sa môže použiť maximálne 20 alfanumerických znakov, ale odporúča sa používať len numerické, pretože vtedy je kód menší.

 

Príklady

Kalibrovaný výrobok - GTIN (EAN kód výrobku 8581234567894)

s dátumom minimálnej trvanlivosti 31.12.2016

(01)08581234567894(15)161231
s dátumom spotreby 31.12.2016

(01)08581234567894(17)161231

s dátumom minimálnej trvanlivosti 31.12.2016
a šaržou 1234

(01)08581234567894(15)161231(10)1234

s dátumom spotreby 31.12.2016
a šaržou 1234

(01)08581234567894(17)161231(10)1234

Vážený výrobok 290001. Takémuto výrobku musíme prideliť GTIN, napr. 8581234567887

s dátumom minimálnej trvanlivosti 31.12.2016
a hmotnosťou 225g

(01)08581234567887(15)161231(3103)000225
s dátumom spotreby 31.12.2016
hmotnosťou 225g

(01)08581234567887(17)161231(3103)000225

s dátumom minimálnej trvanlivosti 31.12.2016
hmotnosťou 225g
a šaržou 1234

(01)08581234567894(15)161231(3103)000225(10)1234

s dátumom spotreby 31.12.2016
hmotnosťou 225g
a šaržou 1234

(01)08581234567894(17)161231(3103)000225(10)1234

Technická špecifikácia

Podrobné informácie o čiarovom kóde GS1 Databar nájdete v súhrnnej publikácii GS1 Databar v kocke.