• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Maloobchod

V maloobchode je možné použiť len čiarové kódy EAN-13, EAN-8 (prípadne UPC-A a UPC-E) a GS1 Databar vo všetkých podobách. Základom je, aby mal každý výrobok svoje vlastné celosvetovo jedinečné identifikačné číslo.

Čiarový kód EAN-13 na bežné spotrebiteľské výrobky

Na identifikáciu bežného spotrebného tovaru sa používa tzv. GTIN-13, ktoré sa zobrazí čiarovým kódom EAN-13. GTIN-13 prideľujeme v rozsahoch. Rozsah sa vyberá podľa množstva položiek, ktoré potrebujete jedinečne identifikovať. Ak vyrábate napríklad 10 druhov čokolád a každú vyrábate v troch rôznych gramážach, potom potrebujete minimálne 30 čísel GTIN-13. Ak by ste z každého výrobku urobili skupinové balenie po 5 kusov, celkovo by ste spotrebovali 60 čísiel GTIN-13.

Zároveň je dôležité, aby ste viedli evidenciu pridelených GTIN-13. Na evidenciu kódov slúži služba EANonline. Číslo dáte grafikovi a ten z neho vyrobí obrázok čiarového kódu a zakomponuje ho priamo do grafiky obalu. Kódy si môžete tlačiť aj sami, pokiaľ máte tlačiareň na tlač šítkov s čiarovým kódom alebo aspoň softvér na generovanie čiarových kódov.

Pravidlá pre prideľovanie GTIN - keď chcete zistiť, či na výrobok treba prideliť nový kód alebo môžete ponechať pôvodný

 

 

Vzhľad kódu EAN-13

Minimálna veľkosť kódu 29,83 x 20,73 mm

Maximálna veľkosť kódu 74,58 x 51,82 mm

Ľavý svetlý okraj 11 x šírka modulu (šírka najužšej čiary)

Pravý svetlý okraj 7 x šírka modulu (šírka najužšej čiary)

späť na začiatok

Čiarový kód EAN-13 pre výrobky s premenlivou hmotnosťou

Výrobky, ktoré sa predávajú na základe skutočnej hmotnosti sa označujú špeciálnym kódom, ktorý začína číslicami 26, 27 alebo 29. Do tohto kódu je zakódované identifikačné číslo výrobku a skutočná hmotnosť v gramoch. Na značenie takýchto výrobkov je potrebná elektronická váha, ktorá po odvážení výrobku vytlačí štítok s čiarovým kódom a skutočnou hmotnosťou.

Každý výrobok s premenlivou hmotnosťou musí mať pre EDI komunikáciu pridelený aj kód ako by to bol klasický (kalibrovaný) výrobok. Kódy s premenlivou hmotnosťou nie sú GTIN a teda ich nemožno použiť v elektronických objednávkach, dodacích listoch a faktúrach.

Kódy s prefixami 26, 27 a 29 sú platné len na území Slovenska, nedajú sa použiť pre EDI komunikáciu a nie sú GTIN.  

Prefix ID číslo výrobku vnútorná kontrolná číslica hmotnosť v gramoch kontrolná číslica
26 X X X X k H H H H H K
27 X X X X k H H H H H K
29 X X X X k H H H H H K

Osobitnou kategóriou sú kódy, ktoré začínajú prefixom 28. Aj v týchto kódoch je zakódovaná skutočná hmotnosť, ale kódy slúžia len na interné účely. Napríklad maloobchodník predáva spišské párky a neodlišuje dodávateľa - všetky spišské párky eviduje pod jedným číslom, a teda aj jednou cenou. Kód začínajúci číslom 28 musí dať výrobcovi vždy odberateľ.

Výrobky s premenlivou hmotnosťou sa môžu označiť aj čiarovým kódom GS1 Databar, ale výrobca takto označuje výrobok len na základe dohody s odberateľom. Podrobné informácie o označovaní tovarov pomocou GS1 Databar nájdete na samostatnej stránke.  

Čiarový kód EAN-13 pre výrobky s premenlivou hmotnosťou do zahraničia

Kódy s premenlivou hmotnosťou sú platné len na území krajiny, kde boli pridelené. Každá organizácia GS1 má svoj systém označovania výrobkov s premenlivou hmotnosťou. Ak ste členom GS1 Slovakia/EAN Slovakia a plánujete predávať svoje výrobky mimo územia SR, musíte požiadať GS1 Slovakia, aby zabezpečila pridelenie kódov pre požadovanú krajinu. Stačí poslať e-mail s názvami výrobkov a krajinu predaja na info@gs1sk.org.

V Českej republike je systém označovania odlišný ako u nás. Používajú prefix 29, ale kódy sa prideľujú na základe klasifikácie. To znamená, že spišské párky od všetkých výrobcov majú identický kód. Ak by ste vyviezli výrobok so slovenským kódom s prefixom 29 do ČR, mohlo by sa stať, že pod týmto číslom bude úplne iný výrobok.

späť na začiatok

Čiarový kód EAN-8 len na označenie veľmi malých výrobkov

Čiarový kód EAN-8 je zmenšenou verziou kódu EAN-13 a môže sa použiť len na označenie veľmi malého výrobku. V čiarovom kóde je zakódované tzv. GTIN-8. Za veľmi malý výrobok považujeme taký výrobok, ktorý spĺňa aspoň jedno z nasledovných kritérií. 

 • Minimálna veľkosť kódu EAN-13, splňujúca podmienky tlače a snímania, zaberá viac ako 25 % plochy najväčšej strany obalu alebo zaberá viac ako 12,5 % celkovej plochy obalu.
 • Najväčšia rovná plocha obalu menšia ako 40 cm2, alebo ak je celková plocha obalu menšia ako 80 cm2.
 • Priemer valcovitého obalu menší ako 3 cm.
 • Ak nie je iný spôsob ako umiestniť kód EAN-13 na výrobok (napríklad: zväčšiť etiketu, pripevniť visačku, atď.).

Kódy EAN-8 sa prideľujú jednotlivo na každý výrobok. Súčasťou žiadosti o pridelenie kódu v štruktúre GTIN-8 musí byť výrobok alebo obal výrobku, ktorému má byť tento kód pridelený. Ak obal ešte nie je vyrobený ani v prototype, požadujeme predložiť technickú dokumentáciu.

Vzhľad kódu EAN-8

Minimálna veľkosť kódu 21,38 x 17,05 mm

Maximálna veľkosť kódu 53,46 x 42,62 mm

Ľavý a pravý svetlý okraj 7 x šírka modulu (šírka najužšej čiary)

späť na začiatok

Kvalita čiarových kódov

Na kvalitu čiarového kódu vplýva viacero faktorov a nedodržanie jedného z nich môže spôsobiť nečitateľnosť čiarového kódu.Čiarové kódy EAN majú spĺňať aspoň minimálne požiadavky medzinárodnej normy ISO/IEC 15420.

 

veľkosť symbolu

Je dôležité, aby sa veľkosť symbolu pohybovala v rámci dovolených hraníc zväčšenia alebo zmenšenia. Obzvlášť dôležité je dodržiavanie výšky symbolu.

 

šírka jednotlivých čiar a medzier

Pri prekročení tolerancií stanovenej šírky čiar a medzier jednotlivých znakov sa stráca schopnosť prečítať kód.

 

farebná kombinácia čiar a podkladového materiálu kódu

Farebná kombinácia čiarového kódu má byť zvolená tak, aby bol dostatočný kontrast medzi čiarami a medzerami.

Pričom platí:

 • čiary majú byť tmavé, napríklad čierne, tmavo-modré, tmavo-zelené
 • medzery majú byť svetlé, napríklad biele, červené, žlté

 Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky typy čiarových kódov v systéme GS1.

 Najvhodnejšou kombináciou sú čierne čiary na bielom podklade. 

 

umiestnenie symbolu

Správne resp. nesprávne umiestnenie čiarového kódu môže výrazne skenovanie. Čiarový kód má byť umiestnený tak, aby nebol ohnutý, prekrytý ani pokrčený. 

 

kvalita použitej tlačiarenskej techniky

Výber tlačiarne alebo softvéru pre generovanie čiarových kódov môže tiež vplývať na celkovú kvalitu kódu; napr. na laserových a termo-transferových tlačiarňach je možné vo všeobecnosti dosiahnuť lepšiu kvalitu kódu ako pri atramentových prípadne ihličkových tlačiarňach; pri softvéri je dôležité, aby bola správne vypočítaná kontrolná číslica, v opačnom prípade skener nedokáže kód správne dekódovať.

 

podkladový materiál

Rôzne podkladové materiály majú rôzne fyzikálne vlastnosti: priľnavosť, odrazivosť, oteruvzdornosť, farebnú stálosť, lesk, pórovitosť, vsakovanie, odolnosť voči vonkajším vplyvom a pod.; kvalita tlačiarenskej farby je tiež dôležitá.

 

Podrobné informácie nájdete v publikácii "Kvalita čiarových kódov EAN".

späť na začiatok

Najčastejšie chyby

 Úlohou čiarového kódu je automatizácia predaja. Nekvalitný čiarový kód je nečitateľný a stráca svoje opodstatnenie.

Náklady na nekvalitné čiarové kódy môžu byť značné a preto Vás aj touto formou chceme upozorniť na niekoľko najčastejších chýb, ktoré sa v praxi vyskytujú.

 • zmenšenie alebo zväčšenie čiarového kódu EAN mimo dovolených hraníc
 • nedovolené zníženie požadovanej výšky čiarového kódu EAN
 • prekročenie tolerancií šírky čiar a medzier stanovenej normou
 • nevhodná farebná kombinácia, a z toho vyplývajúci nedostatočný kontrast symbolu
 • čiarový kód umiestnený na zakrivenej alebo inak nerovnej ploche obalu
 • prekrytie časti alebo celého čiarového kódu nepriehľadným materiálom
 • prekrytie čiarového kódu priehľadnou fóliou, ktorá znižuje prestupnosť svetla
 • čiarový kód umiestnený vo zvare obalu
 • nedodržanie svetlých okrajov (svetlá oblasť pred a za čiarovým kódom)
 • nesprávne vypočítaná kontrolná číslica

späť na začiatok