• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

ochrana-osobnych-udajovdebug

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov fyzických osôb je pre nás obzvlášť dôležitá. V týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné a zrozumiteľné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v podmienkach nášho združenia v zmysle článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). 

Tieto podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje, vrátane uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov, klientov, dodávateľov a zmluvných partnerov.

Vymedzenie pojmov

Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Obmedzenie spracúvania osobných údajov - označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

Online identifikátor -  identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

Osobné údaje - sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ - každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Príjemca - každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Profilovanie - akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Súhlas dotknutej osoby - akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov - spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Šifrovanie -  transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo.

Tretia strana - každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom a kde sa na nás môžete obrátiť?

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je združenie GS1 SLOVAKIA, so sídlom Nanterská 3721/23, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO 35 654 660 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „My“). 

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo žiadosti, týkajúce sa spracúvania osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť:

písomnou formou na adrese GS1 SLOVAKIA, so sídlom Nanterská 3721/23, 010 08 Žilina, Slovenská republika ,osobne v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 na adrese Nanterská 3721/23, 010 08 Žilina, telefonicky na číslach +421 41 5651 185, elektronicky na e-mailovej adrese info@gs1sk.org.


Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

pracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme boli schopní plniť povinnosti a úlohy, ktoré nám vyplývajú

- zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

- zo zmluvných vzťahov,

- z oprávnených záujmov, ktoré sledujeme.
 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na účely plnenia našich zákonných povinností ako zamestnávateľa a na účely plnenia našich zmluvných povinností voči klientom.

Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnych základoch spracúvania a dobe uchovávania, prejdite prosím do sekcie Záznamy o spracovateľských činnostiach združenia.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov príležitostne využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov a dodávateľov rôznych služieb, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali pri zefektívňovaní činností a plnení úloh nášho združenia.

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú aj rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje, najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku.

Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov?

Cezhraničný prenos osobných údajov našich zamestnancov ako dotknutých osôb do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) a medzinárodnej organizácii neuskutočňujeme.

Uskutočňujeme však cezhraničný prenos osobných údajov našich klientov (fyzických osôb – účastníkov zmluvy, resp. štatutárov alebo osôb oprávnených konať v mene účastníka zmluvy), a to do všetkých krajín sveta. 

Predmetom cezhraničného prenosu sú len bežné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Nikdy neuskutočňujeme cezhraničný prenos osobitných kategórií osobných údajov.

Podľa GDPR môže bez obmedzení dochádzať k prenosu osobných údajov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a nasledovných krajín, ktoré aktuálne poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa rozhodnutí Komisie EÚ: Andorrské kniežatstvo, Argentína, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Nový Zéland, Kanada (komerčné organizácie), Ostrov Man, Švajčiarsko, Uruguajská východná republika, Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield).

Cezhraničný prenos osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa rozhodnutí Komisie EÚ, uskutočňujeme v súlade s článkom 49 ods. 1. písm. b) GDPR - cezhraničný prenos osobných údajov do týchto krajín je nevyhnutný na plnenie členskej zmluvy uzatvorenej medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako prevádzkovateľom.

Dochádza u nás k automatizovanému spracúvaniu Vašich osobných údajov s právnym účinkom a/alebo iným podstatným vplyvom na Vás?

V našom združení nedochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom a/alebo iným podstatným vplyvom na Vás podľa čl. 22 GDPR - Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak táto z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov určujeme my prostredníctvom našich interných predpisov a/alebo nášho registratúrneho plánu, a to vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej na daný účel nespracúvať. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje budeme ďalej spracúvať na inom právnom základe, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Pre podrobnejšie informácie o dobe uchovávania Vašich osobných údajov prejdite prosím do sekcie Záznamy o spracovateľských činnostiach združenia.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame v zásade priamo od Vás. 

Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, nikdy nie ste povinní poskytnúť Vaše osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a založené na Vašej slobodnej úvahe. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky pre Vašu osobu, ale môže sa znížiť komfort využívania niektorých, nami poskytovaných, služieb. 

Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu. 

Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, avšak máte právo toto spracúvanie namietať. 

V niektorých prípadoch môžeme osobné údaje získavať aj z verejne dostupných registrov/zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby prostredníctvom žiadosti.

Žiadosti o výkon práv dotknutej osoby nám môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje. Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť, aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú Vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti), príp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach budeme musieť žiadať upresnenie. 

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vždy vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky, resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našich interných predpisov pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o Vašej identite. Je totiž našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu Vašich osobných údajov neoprávnenej osobe. 

Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak je však Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

Právo odvolať súhlas – ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne alebo osobne na vyššie uvedených kontaktných adresách, pričom platí, že súhlas môžete vždy odvolať tak ľahko, ako ste nám ho udelili. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe už vykonali. 

Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame – toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu a doplnenie - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (zabudnutie) - máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov v prípade, že

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali;

- odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

- namietate voči spracúvaniu osobných údajov,

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

- dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Môžeme mať totiž určité právne a regulačné povinnosti, pre ktoré nebudeme môcť  Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený požiadať nás, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, okrem ich uchovávania. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov - máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inej tretej strane, ktorú označíte. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a ktoré spracúvame formou automatizovaných prostriedkov.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ sa spracúvanie uskutočňuje

- na základe právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

- na základe právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,

- na účely priameho marketingu,

- na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

V prípade, že namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, nebudeme môcť Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s GDPR alebo Zákonom o ochrane osobných údajov, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214 

mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

https://dataprotection.gov.sk

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby tento spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Implementovali sme pre to všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä na ochranu pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanou úpravou, zničením alebo iným negatívnym dopadom na Vaše práva a slobody ako dotknutých osôb. Ak je nevyhnutné osobné údaje prenášať, používame pri tom šifrovacie technológie.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. 

Naša webová stránka používa súbory cookies výlučne na účely zabezpečenie fungovania webstránky a základného merania jej návštevnosti, bez primeranej pravdepodobnosti použitia prostriedkov združenia alebo tretej strany na identifikáciu fyzickej osoby (t.j. bez praktickej možnosti priradenia týchto informácií ku konkrétnym fyzickým osobám), a teda používaním súborov cookies na našej webovej stránke nedochádza k spracúvaniu osobných údajov.

Ukladaniu súborov cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej webovej stránke. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu webstránky.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Úprava nastavení súborov cookies v najpoužívanejších prehliadačoch: 

- Firefox

- Google Chrome

- Internet Explorer

- Safari

Pre nastavenie súborov cookies v iných prehliadačoch použite prosím dokumentáciu daného prehliadača.

Zmeny podmienok ochrany súkromia 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.