• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Stanovy združenia GS1 SLOVAKIA

1. Názov, účel, sídlo a členstvo

1.1 Názov organizácie je GS1 SLOVAKIA.

1.2 GS1 SLOVAKIA zabezpečuje správu a rozvoj systému GS1. Je to mimovládne záujmové združenie právnických osôb, v ktorom sú zastúpené oblasti obchodu, výroby a služieb. Riadi sa podľa práva Slovenskej republiky a je výhradným správcom systému GS1 na Slovensku.

1.3 Sídlom združenia GS1 SLOVAKIA je Nanterská ulica č. 3721/23, 010 08 Žilina. 

1.4 Členom združenia môže byť každý subjekt - právnická osoba registrovaná na území Slovenskej republiky, v prípade, že splní všetky podmienky pre prijatie a zaviaže sa dodržiavať stanovy GS1 SLOVAKIA.

1.5 Zakladajúci členovia združenia sú členovia uvedení v zakladajúcej listine, resp. ich právni nástupcovia a sú stálymi členmi správnej rady. Prihlášku ďalšieho stáleho člena správnej rady, výšku príspevku alebo žiadosť o ukončenie členstva a majetkové vysporiadanie stáleho člena schvaľuje správna rada. 

 

2. Predmet činnosti

2.1 Riadiť systém štandardov GS1 na Slovensku, pričom  je výhradným zástupcom pre Slovensko v súlade s prevádzkovým manuálom GS1 (GS1 Operational Manual).

2.2 Podporovať a zdokonaľovať jednotný systém číslovania tovaru.

2.3 Podporovať rozvoj systému GS1 vo všetkých oblastiach výroby a obchodu, poskytovať poradenskú službu pre jeho efektívne využívanie.

2.4 Popularizovať výhody používania systému GS1 pre automatizovaný zber údajov pri predaji a následné využívanie získaných informácií pre riadenie výroby a obchodu.

2.5 Podporovať spoluprácu medzi používateľmi GS1, rozvíjať vzájomnú informovanosť.

2.6 Aktívne sa zapájať do práce GS1, ako aj aplikovať skúsenosti GS1 do práce združenia GS1 SLOVAKIA. 

2.7 Prideľovať globálne identifikačné čísla a viesť ich evidenciu. 

2.8 Viesť číselník tovarov s premenlivou hmotnosťou.

2.9 Získavať najnovšie poznatky v oblasti používania systému GS1, robiť výskum a vývoj identifikačných technológií a získané výsledky poskytovať registrovaným a potenciálnym členom.

2.10 Podporovať rozvoj štandardov GS1.

2.11 Hájiť záujmy registrovaných členov združenia GS1 SLOVAKIA na Slovensku a v medzinárodnej organizácii GS1.

2.12 Udržiavať kontakty s členskými organizáciami GS1.

2.13 Všetky aktivity vyvíjať v súlade s licenčnou zmluvou GS1 a štatútom GS1. 

2.14 Vlastniť a udržovať jedinečnú databázu čísel od GS1 a poskytovať služby na svojom území súvisiace s používaním systému štandardov.

2.15 Zúčastňovať sa a hlasovať na zasadnutiach valného zhromaždenia GS1.

2.16 Zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach, ktoré môže GS1 zvolať.

2.17 Nominovať kandidátov do správnej rady GS1 podľa článku 10 stanov združenia GS1.

2.18 Rozširovať štandardy a publikácie, ktoré vydáva GS1.

2.19 Žiadať a dostávať také informácie, ktoré sú dostupné v GS1 a sú v jeho záujme vrátane odporučení a poradenstva.

2.20 Vlastniť používateľské práva na obchodné značky GS1 podľa podmienok licenčnej zmluvy.

2.21 Zúčastňovať sa na školeniach, ktoré poskytuje GS1. 

2.22 Vykonávať podnikateľskú činnosť v súvislosti s prideľovaním identifikačného čísla a poskytovania služieb súvisiacich so systémom GS1, pričom zisk z podnikateľskej činnosti bude použitý výlučne na rozvoj a dosahovanie cieľov systému GS1 a nebude použitý v prospech zakladateľov a členov združenia, členov orgánov a zamestnancov združenia. 

 

3. Povinnosti GS1 SLOVAKIA v združení GS1:

3.1 Podporovať ciele GS1.

3.2 Riadiť sa stanovami GS1, internými smernicami a rozhodnutiami valného zhromaždenia GS1.

3.3 Bezodkladne zverejňovať všetky štandardy, ktoré schváli GS1.

3.4 Poskytovať používateľom štandardov pomoc pri ich implementácii.

3.5 Podporovať obchod a priemysel na svojom území.

3.6 Platiť ročné poplatky a príspevky tak, ako boli schválené na valnom zhromaždení GS1.

3.7 Fungovať na neziskovom princípe.

3.8 Vlastniť hmotné a nehmotné prostriedky na efektívne plnenie úloh členskej organizácie.

3.9 V rámci svojich právomocí brániť svojim členom zaviesť pravidlá, ktoré nie sú v súlade so štandardmi.

3.10 Zabezpečiť presný preklad štandardov a sprístupniť pôvodný text na porovnanie.

 

4. Členovia združenia GS1 SLOVAKIA

4.1 Práva členov združenia

4.1.1 Prihlášky za nového člena sa podávajú na sekretariáte GS1 SLOVAKIA. Prijatie za riadneho člena je v právomoci sekretariátu.

4.1.2 Všetci členovia združenia majú právo na poskytovanie služieb združením podľa uzatvorenej zmluvy a v súlade so zameraním združenia.

4.1.3 Členovia združenia na základe zmluvy o členstve vykonávajú svoje práva a plnia si svoje povinnosti člena. Majú právo voliť a byť zvolení do orgánov združenia.

4.1.4 Všetci používatelia čiarových kódov, ktorí mali uzatvorenú platnú zmluvu o používaní kódového označovania tovarov pre pridruženého člena združenia pred 1. 9. 2004, môžu uzatvoriť licenčnú zmluvu. GS1 SLOVAKIA im do 30. 11. 2004 zaručuje rovnaké plnenie, ako bolo dohodnuté v zmluve o používaní kódového označovania tovarov.

4.2 Povinnosti členov združenia

4.2.1 Dodržiavať stanovy združenia.

4.2.2 Zaplatiť ročný a udržiavací členský príspevok platný pre daný rok.

4.2.3 Členovia združenia, ktorí ukončili členstvo, nemajú nárok na aktíva združenia.

 

5. Orgány a riadenie GS1 SLOVAKIA

5.1 Orgány združenia GS1 sú:

5.1.1 valné zhromaždenie,

5.1.2 správna rada,

5.1.3 prezident (predseda správnej rady) združenia,

5.1.4 štatutárni zástupcovia,

5.1.5 sekretariát,

5.1.6 revízna komisia.

 

5.2 Valné zhromaždenie členov združenia je stretnutie všetkých registrovaných členov združenia GS1 SLOVAKIA. Je najvyšším orgánom združenia. 

5.2.1 Je zvolané rozhodnutím správnej rady alebo na základe žiadosti členov s minimálne 10 % počtu celkových hlasov členov združenia.

5.2.2 Je zvolané minimálne raz za dva roky. 

5.2.3 Schvaľuje činnosť združenia od posledného valného zhromaždenia.

5.2.4 Volí na dvojročné obdobie minimálne dvoch a maximálne päť členov správnej rady.

5.2.5 Prijíma rozhodnutia k návrhom jednotlivých členov združenia.

5.3 Správnu radu tvoria stáli členovia a členovia zvolení na valnom zhromaždení. Správna rada má minimálne 10 členov. Správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada GS1 SLOVAKIA:

5.3.1 musí pozostávať z používateľov štandardov;

5.3.2 schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky;

5.3.3 volí na dvojročné obdobie prezidenta (predsedu správnej rady) a viceprezidenta GS1 SLOVAKIA; 

5.3.4 menuje a odvoláva riaditeľa združenia. Pokiaľ je menovaným riaditeľom združenia člen správnej rady, jeho členstvo v správnej rade sa pozastavuje po dobu vykonávania funkcie;

5.3.5 stanovuje podmienky odmeňovania riaditeľa združenia;

5.3.6 schvaľuje organizačnú štruktúru sekretariátu združenia, princípy odmeňovania zamestnancov a náplň práce jednotlivých funkcií;

5.3.7 schvaľuje za predchádzajúci rok ročnú správu o činnosti a správu o hospodárení združenia;

5.3.8 schvaľuje výšku príspevkov najneskoršie do 30. 11. v bežnom roku na nasledujúci rok;

5.3.9 schvaľuje plán práce združenia a rozpočet;

5.3.10 schvaľuje práva a povinnosti združenia voči servisnej organizácii EAN Slovakia, s. r. o.;

5.3.11 zvoláva valné zhromaždenie členov združenia a stanovuje jeho program;

5.3.12 rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré nie sú v stanovách a týkajú sa záujmov združenia.

5.4 Prezident združenia zastupuje združenie na medzinárodných akciách. Je zároveň predsedom správnej rady združenia, zvoláva a vedie rokovania správnej rady. Prezident združenia zabezpečuje komunikáciu so sekretariátom združenia prostredníctvom riaditeľa združenia. Prezidenta združenia zastupuje viceprezident v prípadoch, keď prezident nemôže vykonávať svoju funkciu, resp. v rozsahu jeho poverenia.

5.5 Štatutárnym orgánom združenia je viceprezident združenia, ktorý koná samostatne v mene združenia a v zmysle stanov združenia. Viceprezident, ako štatutárny orgán, koná za združenie v rozsahu písomného poverenia odsúhlaseného správnou radou združenia podpísaného predsedom správnej rady a ďalším členom správnej rady.

5.6 Sekretariát GS1 SLOVAKIA je výkonným orgánom združenia. 

5.6.1 Sekretariát tvoria zamestnanci združenia, ktorých náplň práce schvaľuje správna rada. 

5.6.2 Za činnosť sekretariátu GS1 SLOVAKIA zodpovedá riaditeľ združenia, ktorý výkonne riadi činnosť GS1 SLOVAKIA na Slovensku v zmysle stanov. 

5.6.3 Riaditeľ združenia je štatutárnym zástupcom združenia. Je zodpovedný za majetok združenia, organizačné a personálne obsadenie sekretariátu. Plní úlohy v zmysle stanov a úlohy uložené správnou radou. Predkladá správnej rade na schválenie predovšetkým:

5.6.3.1 organizačnú štruktúru sekretariátu združenia, princípy odmeňovania zamestnancov a náplň práce jednotlivých funkcií;

5.6.3.2 za predchádzajúci rok ročnú správu o činnosti, správu o činnosti združenia;

5.6.3.3 plán práce, rozpočet a výšku príspevkov na nasledujúci rok; 

5.6.3.4 správu audítora za predchádzajúce účtovné obdobie; 

5.6.3.5 iné návrhy zlepšujúce služby členom združenia, zvýšenie efektívnosti a rozvoj spolupráce v rámci systému GS1.

5.6.4 Riaditeľ združenia je povinný umožniť členom správnej rady prístup ku všetkým dokumentom týkajúcich sa združenia.

5.7 Revízna komisia 

5.7.1 Revíznu komisiu menuje správna rada na 2 roky.

5.7.2 Revízna komisia má 3 členov, predsedu a dvoch členov, pričom minimálne 2 členovia nemôžu byť členmi správnej rady.

5.7.3 Úlohou revíznej komisie je kontrolovať hospodárenie združenia, dodržiavanie stanov združenia a plnenie prijatých úloh správnou radou. 

5.7.4 Revízna komisia vykonáva kontrolu na sekretariáte združenia minimálne raz za rok.

5.7.5 Revízna komisia vykonáva kontrolu z poverenia správnej rady.

5.7.6 Členovia revíznej komisie majú nárok na odmenu za svoju činnosť podľa rozhodnutia správnej rady.

 

6. Členské príspevky 

6.1 Členovia združenia GS1 SLOVAKIA platia vstupné a ročné udržiavacie príspevky.

6.2 Vstupný príspevok sa platí v plnej výške.

6.3 Členovia združenia platia ročné udržiavacie príspevky alebo ich časť, ktorá sa vypočíta ako násobok jednej dvanástiny ročného príspevku a počtu mesiacov od uzatvorenia zmluvy do konca kalendárneho roka, pričom sa započítavajú len celé mesiace.

6.4 Ročné príspevky sú splatné najneskôr do 15. 2. v príslušnom roku.

6.5 Účtovný rok je od 1. 1. do 31. 12.

 

7. Ukončenie riadneho členstva

7.1 Ukončenie členstva zo strany člena je možné kedykoľvek, ak člen písomne oznámi svoje rozhodnutie 1 mesiac pred navrhovaným dátumom ukončenia členstva. Ku dňu ukončenia členstva si musí člen vyrovnať všetky svoje záväzky.

7.2 Členstvo zaniká, ak si člen nesplní svoje povinnosti do zmluvne stanoveného termínu. Ak podnikateľský subjekt aj naďalej využíva systém GS1, jeho činnosť sa posudzuje ako nekalá súťaž v zmysle Obchodného zákonníka.

7.3 Členstvo zaniká aj vtedy, ak zanikol podnikateľský subjekt, ktorý o členstvo požiada. Nástupníctvo nie je možné.

7.4 Sekretariát združenia môže na vlastnú žiadosť člena pozastaviť jeho členstvo na požadovaný čas. Počas pozastavenia členstva sú pridelené čísla rezervované a člen nemôže vykonávať svoje práva vyplývajúce zo stanov a uzatvorenej zmluvy.

 

8. Vylúčenie člena

8.1 Vylúčenie člena je možné, ak hrubým spôsobom porušil stanovy združenia GS1 SLOVAKIA alebo poškodil jeho záujmy.

8.2 Vylúčenie člena musí schváliť správna rada nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených členov.

8.3 Vylúčený člen nemá právo na vrátenie akýchkoľvek príspevkov.

 

9. Majetok združenia

9.1 Majetok združenia tvoria príspevky zakladajúcich členov, vstupné a ročné udržiavacie príspevky riadnych členov, pokuty, príjmy za poskytnuté služby a majetok nakúpený z uvedených prostriedkov. O nákupe dlhodobého hmotného a nehmotného majetku rozhoduje správna rada. O použití ďalších prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom rozhoduje riaditeľ združenia.

 

10. Rokovací poriadok

10.1 Hlasovacie právo môže člen združenia GS1 SLOVAKIA uplatniť na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu. Člen združenia GS1 SLOVAKIA hlasuje osobne prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu alebo povereného člena štatutárneho orgánu. Splnomocneným zástupcom člena združenia GS1 SLOVAKIA na valnom zhromaždení môže byť len jeho zamestnanec alebo iný člen združenia GS1 SLOVAKIA. Aby nedošlo k pochybnostiam, hlasovanie (hlas) splnomocnenca platí rovnako ako hlasovanie (hlas) splnomocneného. Podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne overený, inak naň nebude Valné zhromaždenie prihliadať. Jeden splnomocnenec môže zastupovať najviac 3 (troch) členov. Ak splnomocnenec predloží plnomocenstvá na zastupovanie viac ako 3 (troch) členov, na tieto nebude Valné zhromaždenie prihliadať. Ak sa Valného zhromaždenia zúčastní člen a aj jeho splnomocnenec, na plnomocenstvo sa nebude prihliadať.

10.2 Rokovací poriadok valného zhromaždenia:

10.2.1 Termín zasadnutia valného zhromaždenia musí byť pevne stanovený najmenej 30 dní vopred a oznámený všetkým členom združenia.

10.2.2 Počet hlasov každého člena sa určuje podľa výšky vstupného príspevku alebo príspevku zakladajúceho člena. Na každých 15,00 EUR vstupného príspevku pripadá jeden hlas.

10.2.3 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní zástupcovia členov s jednou tretinou všetkých hlasov alebo zástupcovia stálych členov správnej rady s dvoma tretinami hlasov. 

10.2.4 Náhradné valné zhromaždenie môže byť zvolané najskôr po 30 dňoch.

10.2.5 Uznesenie alebo zvolenie je platné, ak je prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených členov.

10.3 Rokovací poriadok správnej rady:

10.3.1 Správnu radu zvoláva prezident alebo členovia správnej rady s minimálne jednou tretinou hlasov.

10.3.2 Na rokovania správnej rady sú prizvaní riaditeľ združenia a predseda revíznej komisie bez práva hlasovania.

10.3.3 Na rokovaní správnej rady majú stáli členovia 2 hlasy, ostatní jeden.

10.3.4 Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní členovia s nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.

10.3.5 Člen správnej rady môže poveriť zastupovaním inú osobu len písomne s overeným podpisom.

10.3.6 Uznesenia správnej rady musia byť prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených členov.

10.3.7 Uznesenia správnej rady sú záväzné pre všetkých členov.

10.3.8 Správna rada môže hlasovať o predloženom návrhu aj PER ROLLAM prostredníctvom elektronickej pošty. Návrh posiela členom prezident, pričom návrh na hlasovanie má právo prezidentovi predložiť každý člen správnej rady. Návrh musí obsahovať návrh rozhodnutia, lehotu pre vyjadrenie a stručné zdôvodnenie návrhu. Ak sa člen správnej rady nevyjadrí v lehote, je to brané ako nesúhlas s návrhom. Prezident je povinný informovať členov správnej rady o výsledku hlasovania. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov správnej rady.

10.3.9 Zmeny a doplnky stanov sú platné, ak sú prijaté 2/3 všetkých hlasov správnej rady.

 

11. Register členov

11.1 Sekretariát musí viesť register členov, ich adresy, oblasť podnikania, dátum prijatia za člena, počet a druh pridelených kódov. Register členov nie je dovolené poskytovať tretím osobám bez súhlasu správnej rady.

 

12. Zrušenie združenia GS1 SLOVAKIA

12.1 So zrušením združenia musia súhlasiť 4/5 platných hlasov zúčastnených členov na valnom zhromaždení a zároveň 2/3 všetkých hlasov členov správnej rady.

12.2 Členovia musia byť o zrušení, ako aj o ďalšom postupe pri používaní systému GS1 vopred informovaní. Pred zrušením musí sekretariát GS1 SLOVAKIA vypracovať postup ďalšieho využívania systému GS1 na Slovenku v súlade so štatútom GS1.

12.3 V prípade zrušenia združenia GS1 SLOVAKIA s právnym nástupníctvom zabezpečí právny nástupca výkon získaných práv členov.

12.4 V prípade zrušenia združenia GS1 SLOVAKIA bez právneho nástupníctva zabezpečí likvidátor menovaný správnou radou rozdelenie likvidačného zostatku pomerom splateného vstupného príspevku alebo príspevku zakladajúceho člena.

 

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Okresnom úrade Žilina.

 

Schválené v Žiline dňa 26. 10. 1995.

Upravené v Žiline dňa 15. 4. 1997.

Upravené v Žiline dňa 23. 6. 1999.

Upravené v Žiline dňa 22. 4. 2004 a 25. 6. 2004.

Upravené v Žiline dňa 14. 11. 2008.

Upravené dňa 21. 4. 2017.

Upravené dňa 28. 11. 2017.

Upravené dňa 27. 4. 2018.

Upravené dňa 23.8.2018.

 

GS1 Slovakia, Nanterská 3721/23, 010 08 Žilina