• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Stanovy

Článok 1 Názov

Názov organizácie, ktorá zabezpečuje správu a rozvoj systému GS1 je GS1 SLOVAKIA.

Článok 2 Vznik a sídlo

2.1 GS1 SLOVAKIA je mimovládna nezisková organizácia, v ktorej sú rovnomerne zastúpené oblasti obchodu, výroby a služieb. Riadi sa podľa práva Slovenskej republiky a je výhradným správcom systému GS1 na Slovensku.
2.2 Sídlom združenia GS1 SLOVAKIA je Žilina, Nanterská ulica č. 23, 010 08 Žilina.

Článok 3 Predmet činnosti

3.1 Podporovať a zdokonaľovať jednotný systém číslovania spotrebného tovaru.
3.2 Podporovať rozvoj systému GS1 vo všetkých oblastiach výroby a obchodu, poskytovať poradenskú službu pre jeho efektívne využívanie.
3.3 Popularizovať výhody používania systému GS1 pre automatizovaný zber údajov pri predaji a následné využívanie získaných informácií pre riadenie výroby a obchodu.
3.4 Podporovať spoluprácu medzi užívateľmi GS1, rozvíjať vzájomnú informovanosť.
3.5 Aktívne sa zapájať do práce GS1, ako aj aplikovať skúsenosti GS1 do práce združenia GS1 SLOVAKIA.
3.6 Prideľovať registrovaným členom globálne identifikačné čísla.
3.7 Viesť číselník tovarov s premenlivou hmotnosťou.
3.8 Zabezpečovať prideľovanie a evidenciu globálnych lokalizačných čísel (GLN).
3.9 Získavať najnovšie poznatky v oblasti používania systému GS1, robiť výskum a vývoj identifikačných technológií a získané výsledky poskytovať registrovaným a potenciálnym členom.
3.10 Podporovať rozvoj EDI, EDIFAT-u ako vyššej formy štandardizácie elektronickej výmeny dokumentov.
3.11 Hájiť záujmy registrovaných členov združenia GS1 SLOVAKIA na Slovensku a v medzinárodnej organizácii GS1.
3.12 Udržiavať kontakty s členskými organizáciami GS1.
3.13 Všetky aktivity vyvíjať v súlade s licenčnou zmluvou GS1 a štatútom GS1.
3.14 GS1 SLOVAKIA má nasledujúce práva v združení GS1:
    a) riadiť systém štandardov na Slovensku a je výhradným zástupcom GS1 a EPCglobal Inc. pre Slovensko;
    b) vlastniť jedinečnú databázu čísel od GS1 a prideľovať identifikačné čísla používateľom štandardov;
    c) poskytovať služby na svojom území súvisiace s používaním systému štandardov;
    d) zúčastňovať sa a hlasovať na zasadnutiach Valného zhromaždenia GS1;
    e) zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach, ktoré môže GS1 zvolať;
    f) nominovať kandidátov do správnej rady GS1 podľa článku 10 stanov združenia GS1;
    g) dostávať publikácie a informácie GS1;
    h) rozširovať štandardy a publikácie, ktoré vydáva združenie GS1;
    i) žiadať a dostávať také informácie, ktoré sú dostupné v GS1 a sú v jeho záujme, vrátane doporučení a poradenstva;
    j) vlastniť užívateľské práva na obchodné značky GS1 podľa podmienok licenčnej zmluvy;
    k) zúčastňovať sa na školeniach, ktoré poskytuje GS1.
3.15 GS1 SLOVAKIA má nasledujúce povinnosti v združení GS1:
    a) podporovať ciele GS1;
    b) riadiť sa stanovami GS1, internými smernicami a rozhodnutiami Valného zhromaždenia GS1;
    c) bezodkladne zverejňovať všetky štandardy, ktoré schváli GS1;
    d) poskytovať užívateľom štandardov pomoc pri ich implementácii;
    e) podporovať obchod a priemysel na svojom území;
    f) platiť ročné poplatky a príspevky tak, ako boli schválené na Valnom zhromaždení GS1;
    g) fungovať na neziskovom princípe;
    h) Správna rada GS1 SLOVAKIA musí pozostávať spomedzi používateľov štandardov;
    i) vlastniť hmotné a nehmotné prostriedky na efektívne plnenie úloh členskej organizácie;
    j) v rámci svojich právomocí brániť svojim členom zaviesť pravidlá, ktoré nie sú v súlade so štandardmi;
    k) zabezpečiť presný preklad štandardov a sprístupniť pôvodný text na porovnanie.

Článok 4 Orgány a riadenie GS1 SLOVAKIA

4.1 Valné zhromaždenie je stretnutie všetkých registrovaných členov združenia GS1 SLOVAKIA. Je najvyšším orgánom združenia. Zvoláva sa minimálne raz za dva roky. Okrem iných uznesení volí na dvojročné obdobie maximálne päť členov do správnej rady.
4.2 Správnu radu tvoria stáli členovia a členovia zvolení na Valnom zhromaždení. Správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz ročne. Správna rada volí na dvojročné obdobie prezidenta a viceprezidenta GS1 SLOVAKIA. Správna rada menuje a odvoláva riaditeľa združenia. Správna rada každý rok schvaľuje správu o činnosti GS1 SLOVAKIA, správu o hospodárení, plán práce, rozpočet na budúci rok a výšku príspevkov. Správna rada schvaľuje práva a povinnosti združenia voči servisnej organizácii EAN Slovakia, s.r.o.
4.3 Sekretariát GS1 SLOVAKIA je výkonným orgánom združenia. Sekretariát tvoria zamestnanci združenia, ktorých náplň práce schvaľuje správna rada. Za činnosť sekretariátu GS1 SLOVAKIA zodpovedá riaditeľ združenia, ktorý výkonne riadi činnosť GS1 SLOVAKIA na Slovensku v zmysle stanov. Riaditeľ združenia je štatutárnym zástupcom združenia. Je zodpovedný za majetok združenia, organizačné a personálne obsadenie sekretariátu. Správu o činnosti, hospodárení, plán práce a rozpočet na nasledujúci rok predkladá Správnej rade. Ročná uzávierka podlieha auditu.
4.4 Prezident a viceprezident reprezentujú združenie na významných podujatiach na Slovensku a v zahraničí. Prezident a viceprezident sú čestné funkcie.

Článok 5 Členovia združenia GS1 SLOVAKIA

5.1 Členom združenia môže byť každý subjekt, právnická osoba registrovaná na území Slovenskej republiky, ak splnil všetky podmienky pre prijatie a zaviaže sa dodržiavať stanovy GS1 SLOVAKIA.
5.2 Prihlášky nových členov sa podávajú na sekretariáte GS1 SLOVAKIA. Prijatie za člena je v právomoci sekretariátu.
5.3 Prihlášku ďalšieho stáleho člena Správnej rady, výšku príspevku alebo žiadosť o ukončenie členstva a majetkové vysporiadanie stáleho člena schvaľuje Správna rada na návrh riaditeľa združenia.
5.4 Členovia združenia majú právo na poskytovanie služieb združením podľa uzatvorenej zmluvy a v súlade so zameraním združenia.
5.5 Zakladajúci členovia združenia sú členovia uvedení v zakladajúcej listine a stali sa stálymi členmi Správnej rady.
5.6 Riadni členovia sú členovia, ktorí na základe zmluvy o riadnom členstve vykonávajú svoje práva a plnia si svoje povinnosti člena. Majú právo voliť a byť zvolení do orgánov združenia.
5.7 Členovia združenia, ktorí ukončili členstvo, nemajú nárok na aktíva združenia.
5.8 Všetci užívatelia čiarových kódov, ktorí mali uzatvorenú platnú Zmluvu o používaní kódového označovania tovarov pre pridruženého člena združenia pred 01. 09. 2004 môžu uzatvoriť Licenčnú zmluvu. GS1 SLOVAKIA im do 30. 11. 2004 zaručuje rovnaké plnenie, ako bolo dohodnuté v Zmluve o používaní kódového označovania tovarov.

Článok 6 Členské príspevky

6.1 Členovia združenia GS1 SLOVAKIA platia vstupné a ročné udržiavacie príspevky.
6.2 Vstupný jednorázový príspevok sa platí v plnej výške.
6.3 Členovia platia ročné udržiavacie príspevky alebo ich časť, ktorá sa vypočíta ako násobok jednej dvanástiny ročného príspevku a počtu mesiacov od uzatvorenia zmluvy do konca kalendárneho roka, pričom sa započítavajú len celé mesiace.
6.4 Ročné príspevky sú splatné najneskôr do 15. 2. v príslušnom roku.
6.5 Účtovný rok je od 1. 1. do 31. 12.
6.6 Výšku príspevkov schvaľuje Správna rada najneskoršie do 30. 11. v bežnom roku na nasledujúci rok.

Článok 7 Ukončenie členstva

7.1 Ukončenie členstva zo strany člena je možné kedykoľvek, ak člen písomne oznámi svoje rozhodnutie 1 mesiac pred navrhovaným dátumom ukončenia členstva. Ku dňu ukončenia členstva si musí člen vyrovnať všetky svoje záväzky.
7.2 Členstvo zaniká, ak si člen nesplní svoje povinnosti do zmluvne stanoveného termínu. Ak podnikateľský subjekt aj naďalej využíva systém GS1, jeho činnosť sa posudzuje ako nekalá súťaž v zmysle Obchodného zákonníka.
7.3 Členstvo zaniká aj vtedy, ak zanikol podnikateľský subjekt, ktorý o členstvo požiada. Nástupníctvo nie je možné.
7.4 Sekretariát združenia môže na vlastnú žiadosť člena pozastaviť jeho členstvo na požadovaný čas. Počas pozastavenia členstva sú pridelené čísla EAN rezervované a člen nemôže vykonávať svoje práva vyplývajúce zo stanov a uzatvorenej zmluvy.

Článok 8 Vylúčenie člena

8.1 Vylúčenie člena je možné, ak hrubým spôsobom porušil stanovy združenia GS1 SLOVAKIA, alebo poškodil jeho záujmy.
8.2 Člen môže byť vylúčený Správnou radou, ak koná v rozpore so stanovami združenia alebo nezaplatil v stanovenom termíne členský príspevok a za vylúčenie bude nadpolovičná väčšina hlasov zúčastnených členov.
8.3 Vylúčený člen nemá právo na vrátenie akýchkoľvek príspevkov.

Článok 9 Majetok Združenia

Majetok združenia tvoria príspevky zakladajúcich členov, vstupné a ročné udržiavacie príspevky riadnych členov, pokuty, príjmy za poskytnuté služby a majetok nakúpený z uvedených prostriedkov. O nákupe dlhodobého hmotného a nehmotného majetku rozhoduje Správna rada. O použití ďalších prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom rozhoduje riaditeľ združenia.

Článok 10 Rokovací poriadok

10.1 Termín zasadnutia Valného zhromaždenia musí byť pevne stanovený najmenej 30 dní vopred a oznámený všetkým členom.
10.2 Hlasovacie právo môže uplatniť člen osobne na rokovaní Správnej rady alebo Valnom zhromaždení, alebo na horeuvedené rokovania môže hlasovaním písomne poveriť iného člena alebo zamestnanca sekretariátu.
10.3 Rokovací poriadok Valného zhromaždenia.
    a) Počet hlasov každého člena sa určuje podľa výšky vstupného príspevku alebo príspevku zakladajúceho člena. Na každých 500 Sk vstupného príspevku pripadá jeden hlas.
    b) Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sú prítomní členovia s jednou tretinou všetkých hlasov alebo zakladajúci členovia s dvoma tretinami hlasov zakladajúcich členov. Náhradné Valné zhromaždenie môže byť zvolané najskôr po 30 dňoch.
    c) Uznesenie alebo zvolenie je platné, ak je prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených členov.
    d) So zrušením združenia musí súhlasiť 4/5 platných hlasov zúčastnených členov.
10.4 Rokovací poriadok Správnej rady
    a) Na rokovaní Správnej rady majú stáli členovia 2 hlasy, ostatní jeden.
    b) Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní členovia s nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.
    c) Správnu radu zvoláva prezident na návrh riaditeľ združenia alebo členov s minimálne jednou tretinou hlasov.
    d) Uznesenia Správnej rady musia byť prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených členov.
    e) Uznesenia Správnej rady sú záväzné pre všetkých členov.
    f) Zmeny a doplnky stanov sú platné, ak sú prijaté 2/3 väčšinou všetkých hlasov Správnej rady.

Článok 11 Revízna komisia

11.1 Revíznu komisiu menuje Správna rada na 2 roky.
11.2 Revízna komisia má 3 členov, predsedu a dvoch členov, pričom minimálne 2 členovia nemôžu byť členmi Správnej rady.
11.3 Úlohou revíznej komisie je kontrolovať hospodárenie združenia.
11.4 Revízna komisia vykonáva kontrolu na sekretariáte združenia minimálne raz za rok.
11.5 Revízna komisia vykonáva kontrolu z poverenia Správnej rady, vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti riaditeľa združenia.

Článok 12 Register členov

12.1 Sekretariát musí viesť register členov, ich adresy, oblasť podnikania, dátum prijatia za člena, počet a druh pridelených kódov. Register členov nie je dovolené poskytovať tretím osobám bez súhlasu Správnej rady.

Článok 13 Zrušenie združenia GS1 SLOVAKIA

13.1 Členovia musia byť o zrušení ako aj o ďalšom postupe pri používaní systému GS1 vopred informovaní. Pred zrušením musí sekretariát GS1 SLOVAKIA vypracovať postup ďalšieho využívania systému GS1 na Slovenku v súlade so štatútom GS1.
13.2 V prípade zrušenia združenia GS1 SLOVAKIA s právnym nástupníctvom, zabezpečí právny nástupca výkon získaných práv členov.
13.3 V prípade zrušenia združenia GS1 SLOVAKIA bez právneho nástupníctva, likvidátor menovaný Správnou radou zabezpečí rozdelenie likvidačného zostatku pomerom splateného vstupného príspevku alebo príspevku zakladajúceho člena.

Článok 14 Záverečné ustanovenia

14.1 Stanovy nadobúdajú účinnosť 14. novembra 2008.

Schválené v Žiline dňa 26. 10. 1995
Upravené v Žiline dňa 15. 04. 1997
Upravené v Žiline dňa 23. 06. 1999
Upravené v Žiline dňa 22. 04. 2004 a 25. 06. 2004
Upravené v Žiline dňa 14. 11. 2008