• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Stanovy združenia

Článok I

Názov, sídlo a status

1.1 Názov záujmového združenia právnických osôb: GS1 SLOVAKIA (ďalej aj ako „Združenie“ alebo „GS1 SLOVAKIA“).

1.2 GS1 SLOVAKIA je mimovládne záujmové združenie právnických osôb, ktoré podnikajú v oblasti obchodu, výroby a služieb a sú používateľmi štandardov GS1.

1.3 GS1 SLOVAKIA je súčasne členskou organizáciou medzinárodnej organizácie GS1 na území Slovenskej republiky a ako taká spravuje špecifikácie, štandardy a odporúčania v správe GS1 (ďalej aj ako len „systém GS1“).

1.4 GS1 SLOVAKIA je založené a riadi sa podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

1.5 GS1 SLOVAKIA má neziskový charakter. Všetky výnosy vyplývajúce alebo získané v súvislosti so systémom GS1 budú v GS1 SLOVAKIA použité iba na dosiahnutie cieľov GS1 a nemôžu byť rozdelené medzi členov.

1.6 Sídlom GS1 SLOVAKIA je Nanterská ulica č. 3721/23, 010 08 Žilina.

 

Článok II

Poslanie GS1 SLOVAKIA

2.1 GS1 SLOVAKIA zabezpečuje správu a rozvoj systému GS1 na území Slovenskej republiky.

2.2 GS1 SLOVAKIA je výhradným správcom systému GS1 na území Slovenskej republiky.

 

Článok III

Predmet činnosti GS1 SLOVAKIA

3.1 V súlade s cieľmi GS1 SLOVAKIA je predmetom činnosti GS1 SLOVAKIA najmä:

3.1.1 riadiť systém štandardov GS1 na území Slovenskej republiky,

3.1.2 byť výhradným zástupcom pre územie Slovenskej republiky a pracovať v súlade s prevádzkovým manuálom GS1 AISBL (v tomto dokumente ako aj len „medzinárodná organizácia GS1“) [GS1 Operational Manual],

3.1.3 podporovať a zdokonaľovať jednotný systém číslovania tovaru,

3.1.4 podporovať rozvoj systému GS1 vo všetkých oblastiach výroby, obchodu a služieb a poskytovať poradenskú službu pre jeho efektívne využívanie,

3.1.5 popularizovať výhody používania systému GS1 pre automatizovaný zber údajov pri predaji a následné využívanie získaných informácií pre riadenie výroby, obchodu a služieb,

3.1.6 podporovať spoluprácu medzi používateľmi GS1 a rozvíjať vzájomnú informovanosť,

3.1.7 aktívne sa zapájať do činnosti medzinárodnej organizácie GS1, ako aj aplikovať skúsenosti medzinárodnej organizácie GS1 do práce združenia GS1 SLOVAKIA,

3.1.8 prideľovať registrovaným členom a ďalším používateľom systému GS1 identifikačné čísla organizácie GS1 alebo ňou schválené čísla a viesť ich evidenciu,

3.1.9 získavať najnovšie poznatky v oblasti používania systému GS1, robiť výskum a vývoj identifikačných technológií a získané výsledky poskytovať členom, používateľom a potenciálnym používateľom systému GS1,

3.1.10 podporovať rozvoj štandardov GS1,

3.1.11 obhajovať záujmy registrovaných členov združenia GS1 SLOVAKIA a ostatných používateľov systému GS1 v Slovenskej republike a v medzinárodnej organizácii GS1,

3.1.12 udržiavať kontakty s členskými organizáciami medzinárodnej GS1,

3.1.13 vlastniť a udržiavať jedinečnú databázu čísel od medzinárodnej organizácie GS1 a poskytovať služby na území Slovenskej republiky súvisiace s používaním systému štandardov,

3.1.14 zúčastňovať sa a hlasovať na zasadnutiach Valného zhromaždenia medzinárodnej organizácie GS1,

3.1.15 zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach, ktoré uskutočňuje medzinárodná organizácia GS1,

3.1.16 nominovať kandidátov do Správnej rady GS1 podľa článku 10 štatútu medzinárodnej organizácie GS1,

3.1.17 rozširovať štandardy a publikácie, ktoré vydáva medzinárodná organizácia GS1,

3.1.18 žiadať a dostávať také informácie, ktoré sú dostupné prostredníctvom medzinárodnej organizácie GS1 a sú v jej záujme, vrátane odporúčaní a poradenstva,

3.1.19 používať užívateľské práva na obchodné známky GS1 podľa podmienok licencie poskytovanej medzinárodnou organizáciou GS1,

3.1.20 zúčastňovať sa na školeniach, ktoré poskytuje medzinárodná organizácia GS1,

3.1.21 poskytovať nástroje na využívanie systému štandardov GS1 členom Združenia, používateľom systému štandardov GS1 a tretím osobám na základe osobitne uzatvorenej zmluvy,

3.1.22 vykonávať činnosti a poskytovať služby smerujúce k naplneniu poslania GS1 a k splneniu jej povinností voči jej členom a voči medzinárodnej organizácii GS1.

3.2 GS1 SLOVAKIA realizuje predmet činnosti v súlade s Ústavou SR, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

 

Článok IV

Členstvo v GS1 SLOVAKIA

4.1 Členom Združenia môže byť len právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá má organizačnú zložku na území Slovenskej republiky a ktorá aktívne využíva alebo implementuje systém GS1.

4.2 Členstvo v GS1 SLOVAKIA je samostatne neprevoditeľné. Členstvo v GS1 SLOVAKIA prechádza na právneho nástupcu člena GS1 SLOVAKIA.

4.3 Na členstvo v GS1 SLOVAKIA nie je právny nárok. Členstvo v GS1 SLOVAKIA je dobrovoľné.

4.4 Právnická osoba sa môže stať členom GS1 SLOVAKIA, ak:

4.4.1 podá písomnú prihlášku, v ktorej právnická osoba vyhlási, že sa zaväzuje dodržiavať Stanovy GS1 SLOVAKIA,

4.4.2 zaplatí príspevok za používanie systému štandardov GS1 na základe osobitnej zmluvy uzavretej s GS1 SLOVAKIA vo výške schválenej oprávneným orgánom GS1 SLOVAKIA,

4.4.3 zaplatí členský príspevok, stanovený podľa platného príslušného dokumentu.

4.5 Členstvo v GS1 SLOVAKIA vzniká prijatím za člena GS1 SLOVAKIA rozhodnutím Predstavenstva. Rozhodnutie sa doručí členovi. Ak sú splnené podmienky podľa odseku 4.4 Stanov, Predstavenstvo rozhodne o prijatí za člena Združenia.

4.6 Rozhodnutie Predstavenstva o prijatí právnickej osoby za člena je len podmienečné a musí ho potvrdiť Valné zhromaždenie na najbližšom zasadnutí nasledujúcom po prijatí rozhodnutia Predstavenstva. Ak Valné zhromaždenie rozhodnutie Predstavenstva o prijatí za člena nepotvrdí, členstvo zaniká a členovi sa vráti zaplatený členský príspevok. Valné zhromaždenie nepotvrdí rozhodnutie Predstavenstva o prijatí za člena, ak neboli splnené podmienky podľa odseku 4.4 Stanov.

4.7 Člen GS1 SLOVAKIA má najmä nasledovné práva:

4.7.1 zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia, hlasovať na nich, požadovať na nich informácie od orgánov GS1 SLOVAKIA,

4.7.2 voliť a byť volený do orgánov GS1 SLOVAKIA,

4.7.3 na náhradu primeraných a riadne preukázaných nákladov spojených s výkonom funkcie v orgánoch GS1 SLOVAKIA schválených príslušným orgánom Združenia,

4.7.4 podieľať sa na činnosti GS1 SLOVAKIA,

4.7.5 na informácie o činnosti, vrátane informácií o hospodárení GS1 SLOVAKIA,

4.7.6 ak o to člen GS1 SLOVAKIA požiada, Sekretariát GS1 SLOVAKIA mu sprístupní účtovnú závierku GS1 SLOVAKIA,

4.7.7 na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním systému GS1 na základe osobitne uzatvorenej zmluvy.

4.8 Člen GS1 SLOVAKIA má najmä nasledovné povinnosti:

4.8.1. podieľať sa podľa možností na plnení poslania GS1 SLOVAKIA,

4.8.2 zdržať sa všetkého, čo by ohrozovalo, sťažovalo alebo marilo plnenie poslania GS1 SLOVAKIA alebo čo by ohrozovalo dobrú povesť GS1 SLOVAKIA alebo čo by bolo v rozpore so záujmami GS1 SLOVAKIA,

4.8.3 poskytovať súčinnosť orgánom GS1 SLOVAKIA pri plnení poslania GS1 SLOVAKIA,

4.8.4 dodržiavať Stanovy GS1 SLOVAKIA,

4.8.5 platiť členské príspevky podľa dokumentu schváleného oprávneným orgánom GS1 Slovakia,

4.8.6 dodržiavať rozhodnutia Valného zhromaždenia a iných orgánov GS1 SLOVAKIA, ktoré boli zverejnené na webovom sídle GS1 SLOVAKIA,

4.8.7 zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s členstvom v GS1 SLOVAKIA a ktoré v záujme GS1 SLOVAKIA musia zostať utajené. To neplatí, ak o poskytnutie informácií požiada súd.

4.9 Členstvo v GS1 SLOVAKIA zaniká:

4.9.1 zánikom člena bez právneho nástupcu,

4.9.2 doručením písomného oznámenia člena o ukončení členstva GS1 SLOVAKIA a uplynutím jedného mesiaca od doručenia Sekretariátu.

4.9.3 vylúčením zo Združenia príslušným orgánom Združenia. Člena podmienečne vylúči Predstavenstvo, ktorého rozhodnutie potvrdí nasledujúce Valné zhromaždenie.

4.10 Oznámenie o ukončení členstva musí mať písomnú formu.

4.11 Valné zhromaždenie môže vylúčiť člena, ktorý:

4.11.1 neuhradil členský príspevok v lehote splatnosti, a to ani v lehote 30 (tridsať) dní po doručení písomnej výzvy, ktorá obsahuje upozornenie, že ak členský príspevok neuhradí ani v uvedenej náhradnej lehote, môže byť zo Združenia vylúčený,

4.11.2 dlhodobo [najmenej po dobu 5 (päť) rokov] sa nezúčastňuje na činnosti Združenia (najmä sa nezúčastňuje zasadnutí Valného zhromaždenia), hoci bol na možnosť vylúčenia zo Združenia Predstavenstvom písomne upozornený, a túto výzvu nerešpektoval (najmä sa opätovne nezúčastnil Valného zhromaždenia),

4.11.3 opakovane alebo zvlášť závažným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa týchto Stanov, a to vrátane nerešpektovania rozhodnutí orgánov Združenia alebo konania v rozpore so záujmami Združenia,

4.11.4 prestal spĺňať podmienky stanovené pre členstvo v Združení.

4.12 Za zvlášť závažné porušenie povinností člena podľa týchto Stanov sa považuje najmä:

4.12.1 konanie v rozpore s odsekom 4.8.2 Stanov,

4.12.2 porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 4.8.7 Stanov.

4.13 V súvislosti zo zánikom členstva nemá člen od GS1 SLOVAKIA nárok na žiadne plnenie, ak tieto Stanovy výslovne neupravujú inak. V prípade zániku členstva sa všetky neuhradené členské príspevky stávajú okamžite splatnými.

4.14 Ak člen požiada o pozastavenie členstva, Predstavenstvo rozhodne o pozastavení členstva. Aj počas pozastavenia členstva je člen povinný dodržiavať povinnosti stanovené v odseku 4.8, sub. 4.8.2, 4.8.7 Stanov.

4.15 Všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti.

 

Článok V

Orgány združenia

Orgánmi Združenia sú:

1. Valné zhromaždenie,

2. Dozorná rada,

3. Predstavenstvo,

4. Rozhodcovská komisia,

5. Sekretariát.

 

Článok VI

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie všeobecne:

6.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom GS1 SLOVAKIA.

6.2 Valné zhromaždenie sa skladá z členov GS1 SLOVAKIA, ktorí sú na ňom prítomní.

Pôsobnosť Valného zhromaždenia:

6.3 Valné zhromaždenie rozhoduje o:

6.3.1 voľbe a odvolaní členov Dozornej rady a o výške náhrady nákladov spojených s výkonom funkcie členov Dozornej rady,

6.3.2 voľbe a odvolaní členov Predstavenstva,

6.3.3 voľbe a odvolaní členov Rozhodcovskej komisie, o ich odmeňovaní a o výške náhrady nákladov spojených s výkonom funkcie členov Rozhodcovskej komisie,

6.3.4 zmene Stanov alebo o prijatí nových Stanov a dodatkov k Stanovám,

6.3.5 zrušení Združenia,

6.3.6 vylúčení člena z GS1 SLOVAKIA a potvrdení členstva v GS1 SLOVAKIA,

6.3.7 schválení riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky,

6.3.8 schválení správy o činnosti GS1 SLOVAKIA predloženej Predstavenstvom,

6.3.9 zmene alebo nahradení rozhodnutia Predstavenstva o výške členských príspevkov,

6.3.10 nakladaní s majetkom Združenia, ak si takéto rozhodnutie Valné zhromaždenie vyhradí,

6.3.11 o spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku, pričom podiel na likvidačnom zostatku sa určuje pomerom hlasov podľa výšky príspevku za používanie systému štandardov GS1 na základe osobitnej zmluvy uzavretej s GS1 SLOVAKIA,

6.3.12 ďalších otázkach, ktoré tieto Stanovy zverujú do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo rozhodovanie o ktorých si Valné zhromaždenie vyhradí.

Zvolanie Valného zhromaždenia:

6.4 Valné zhromaždenie je riadne, náhradné a mimoriadne.

6.5 Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo tak, aby sa Valné zhromaždenie konalo minimálne raz za jeden rok.

6.6 Predstavenstvo zvoláva Valné zhromaždenie písomnou pozvánkou najmenej 30 (tridsať) dní pred termínom konania Valného zhromaždenia. Pozvánka sa doručuje poštou na doručenku na adresu uvedenú členom na tento účel alebo na e-mailovú adresu uvedenú členom na tento účel.

6.7 Pozvánka na Valné zhromaždenie obsahuje:

6.7.1 program Valného zhromaždenia,

6.7.2 miesto konania Valného zhromaždenia,

6.7.3 čas konania Valného zhromaždenia,

6.7.4 materiály predkladané na rokovanie Valného zhromaždenia, ak sú ku dňu zaslania pozvánky k dispozícii v potrebnom počte a ak nebudú zverejňované na webovom sídle Združenia. Inak sa materiály predkladané na Valné zhromaždenie uverejňujú na webovom sídle Združenia najneskôr 30 (tridsať) dní pred konaním Valného zhromaždenia.

6.8 Miesto a čas konania Valného zhromaždenia nemôžu obmedzovať právo členov Združenia zúčastniť sa Valného zhromaždenia.

6.9 Riadne Valné zhromaždenie zvolá Dozorná rada, ak ho nezvolá Predstavenstvo.

6.10 Mimoriadne Valné zhromaždenie zvolá Predstavenstvo vždy, ak o to požiada najmenej 20 % členov spolu s návrhom programu Valného zhromaždenia. Predstavenstvo zvolá Valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 45 (štyridsať päť) dní od doručenia žiadosti podľa prvej vety. Do programu Valného zhromaždenia musia byť zaradené body, ktorých prerokovanie je obsahom návrhu programu Valného zhromaždenia.

6.11 Dozorná rada kedykoľvek zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie, ak to považuje za potrebné. Pri zvolávaní Valného zhromaždenia postupuje Dozorná rada podľa odsekov 6.6 až 6.8 Stanov.

Konanie Valného zhromaždenia:

6.12 Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu Valného zhromaždenia vedie Valné zhromaždenie predseda Predstavenstva, ak Valné zhromaždenie zvolalo Predstavenstvo, alebo predseda Dozornej rady, ak Valné zhromaždenie zvolala Dozorná rada.

6.13 O konaní Valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica.

6.14 Zápisnica o Valnom zhromaždení obsahuje:

6.14.1 názov a sídlo Združenia,

6.14.2 miesto a čas konania Valného zhromaždenia,

6.14.3 meno a priezvisko predsedu Valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,

6.14.4 opis prerokovania jednotlivých bodov programu Valného zhromaždenia,

6.14.5 rozhodnutie Valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu Valného zhromaždenia,

6.14.6 podpisy predsedu Valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice.

6.15 Obsah zápisnice sa uverejní na webovom sídle GS1 SLOVAKIA.

Hlasovanie na Valnom zhromaždení:

6.16 Členovia združenia GS1 SLOVAKIA disponujú počtom hlasov v závislosti od výšky príspevku za používanie systému štandardov GS1 na základe osobitnej zmluvy uzavretej s GS1 SLOVAKIA. Za každých celých 50 € (slovom päťdesiat eur) príspevku podľa predchádzajúcej vety má člen GS1 SLOVAKIA 1 (jeden) hlas. Ak člen GS1 SLOVAKIA platí na základe osobitnej zmluvy uzavretej s GS1 SLOVAKIA príspevok nižší ako 50 € (slovom päťdesiat eur), má 1 (jeden) hlas.

Príspevkom podľa prvej vety tohto ustanovenia sa rozumie suma, ktorú člen zaplatil alebo má zaplatiť v roku, v ktorom sa koná Valné zhromaždenie.

Sekretariát je povinný ku dňu konania Valného zhromaždenia vyhotoviť dokument, ktorý bude obsahovať (i) zoznam členov, (ii) výšku príspevku každého člena za používanie systému štandardov GS1 na základe osobitnej zmluvy a (iii) počet hlasov každého člena.

6.17 Člen môže hlasovať osobne, a to prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu alebo povereného člena štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu. Aby nedošlo k pochybnostiam, hlasovanie (hlas) splnomocnenca platí rovnako ako hlasovanie (hlas) splnomocneného. Podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne overený. Jeden splnomocnenec môže zastupovať najviac 3 (troch) členov. Ak splnomocnenec predloží plnomocenstvá na zastupovanie viac ako 3 (troch) členov, na tieto nebude Valné zhromaždenie prihliadať.

6.18 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných toľko členov, aby mali aspoň 1/4 hlasov všetkých členov GS1 SLOVAKIA.

6.19 Ak nie je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné, v lehote 30 dní musí byť zvolané náhradné Valné zhromaždenie. Náhradné Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.

6.20 Na prijatie uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov členov prítomných alebo zastúpených splnomocneným zástupcom v súlade s odsekom 6.17 na Valnom zhromaždení, ak nie je uvedené inak. Aby nedošlo k pochybnostiam, hlas člena zastúpeného splnomocneným zástupcom sa započítava do počtu hlasov potrebných na prijatie uznesenia; hlas člena prítomného na Valnom zhromaždení a hlas zastúpeného člena má rovnakú váhu.

6.21 Na prijatie rozhodnutia o otázkach podľa odseku 6.3, sub. 6.3.4. a 6.3.5. Stanov sa vyžaduje 2/3 väčšina členov prítomných na Valnom zhromaždení.

6.22 Uznesenia Valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov a pre všetky orgány Združenia.

 

Článok VII

Dozorná rada

7.1 Dozorná rada je kontrolným orgánom GS1 SLOVAKIA.

7.2 Členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie.

7.3 Valné zhromaždenie volí členov Dozornej rady na dva roky, funkciu vykonávajú do zvolenia nových členov Dozornej rady.

7.4 Členmi Dozornej rady môžu byť len členovia GS1 SLOVAKIA. Funkciu člena Dozornej rady vykonávajú ich štatutárni zástupcovia alebo osoby nimi poverené.

7.5 Dozorná rada má 3 (troch) členov. Dozorná rada má právo kooptovať nového člena v prípade zániku funkcie niektorého člena Dozornej rady.

7.6 Členovia Dozornej rady si zvolia predsedu Dozornej rady, ktorý zvoláva a riadi zasadnutia Dozornej rady.

7.7 Dozorná rada:

7.7.1 vykonáva kontrolu výkonu pôsobnosti Predstavenstva a Sekretariátu,

7.7.2 kontroluje dodržiavanie Stanov a ďalších vnútorných právne záväzných dokumentov GS1 SLOVAKIA,

7.7.3 kontroluje hospodárenie Združenia,

7.7.4 určuje audítora,

7.7.5 zvoláva riadne, mimoriadne a náhradné Valné zhromaždenie a stanovuje jeho program,

7.7.6 v medziach svojej pôsobnosti ukladá Predstavenstvu úlohy a kontroluje ich plnenie,

7.7.7 rozhoduje o výške náhrady nákladov za výkon funkcie člena Predstavenstva,

7.7.8 navrhuje zmenu Stanov,

7.7.9 predkladá Valnému zhromaždeniu ďalšie návrhy.

7.8 Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov. Každý člen Dozornej rady má jeden hlas.

7.9 Dozorná rada môže hlasovať o predloženom návrhu aj PER ROLLAM prostredníctvom elektronickej pošty. Návrh posiela členom predseda Dozornej rady, pričom návrh má právo predsedovi Dozornej rady predložiť každý člen Dozornej rady. Návrh zaslaný členom Dozornej rady musí obsahovať návrh rozhodnutia, lehotu pre vyjadrenie a stručné odôvodnenie návrhu. Ak sa člen Dozornej rady nevyjadrí v lehote, znamená to, že s predloženým návrhom nesúhlasí. Predseda Dozornej rady je povinný bezodkladne informovať členov Dozornej rady o výsledku hlasovania.

7.10 O zasadnutiach Dozornej rady sa vyhotovuje písomná zápisnica. Ustanovenie čl. VI, odsek 6.14 a 6.15 Stanov sa aplikuje primerane.

7.11 Členovia Dozornej rady sa zúčastňujú zasadnutí Valného zhromaždenia, kde informujú o výsledkoch kontrolnej činnosti a sú povinní odpovedať na otázky členov.

7.12 Dozorná rada môže prijať Rokovací poriadok, ktorým podrobnejšie upraví pravidlá rokovania a rozhodovania v súlade so Stanovami.

7.13 Člen Dozornej rady nemôže byť členom Predstavenstva, Rozhodcovskej komisie a Riaditeľom.

 

Článok VIII

Predstavenstvo

8.1 Predstavenstvo je riadiacim orgánom GS1 SLOVAKIA.

8.2 Členov Predstavenstva volí a odvoláva Valné zhromaždenie jednotlivo z členov Združenia. V Predstavenstve budú mať zastúpenie členovia reprezentujúci rozhodujúce sektory používateľov systému GS1. Väčšina členov Predstavenstva musí byť zvolená z členov Združenia, ktorí aktívne používajú systém GS1.

8.3 Valné zhromaždenie volí členov Predstavenstva na dva roky, funkciu vykonávajú do zvolenia nových členov Predstavenstva. Členovia Predstavenstva môžu byť do funkcie člena Predstavenstva zvolení opakovane.

8.4 Členmi Predstavenstva môžu byť len členovia GS1 SLOVAKIA. Funkciu člena Predstavenstva vykonávajú zástupcovia právnickej osoby (štatutárni zástupcovia alebo osoby nimi poverené).

8.5 Predstavenstvo má najmenej 5 (päť) a najviac 9 (deväť) členov. Konkrétny počet členov Predstavenstva určí Valné zhromaždenie.

8.6 Funkcionármi Predstavenstva sú predseda a podpredseda. Predsedu a podpredsedu si volí a odvoláva samotné Predstavenstvo spomedzi svojich členov. V medzinárodnej komunikácii podľa zvyklostí GS1 je možné použiť ekvivalent prezident a viceprezident pre označenie funkcie predsedu a podpredsedu.

8.7 Predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda alebo podpredseda na základe písomného poverenia predsedu:

8.7.1 zvoláva a riadi zasadnutia Predstavenstva,

8.7.2 reprezentuje Združenie,

8.7.3 reprezentuje Združenie na medzinárodných podujatiach.

8.8 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Združenia. V mene Združenia konajú a podpisujú vždy dvaja členovia Predstavenstva spoločne, pričom jedným z dvoch členov Predstavenstva konajúcich v mene Združenia musí byť vždy predseda alebo podpredseda.

8.9 Predstavenstvo najmä:

8.9.1 schvaľuje podrobný rozpočet Združenia na každý kalendárny rok,

8.9.2 schvaľuje nákup hmotného a nehmotného majetku a jeho predaj,

8.9.3 vymenúva a odvoláva Riaditeľa a určuje jeho odmenu,

8.9.4 schvaľuje organizačnú štruktúru Sekretariátu, princípy odmeňovania zamestnancov, obsah náplne jednotlivých pracovných miest v rámci organizačnej štruktúry Sekretariátu,

8.9.5 určuje výšku:

8.9.5.1 členského príspevku na to určeným dokumentom,

8.9.5.2 príspevku za poskytovanie služieb súvisiacich s používaním systému GS1 na základe osobitne uzatvorenej zmluvy členom alebo tretím osobám,

8.9.6 rozhoduje o prijatí za člena Združenia alebo vylúčení člena Združenia, ktoré následne potvrdí Valné zhromaždenie,

8.9.7 plní úlohy, ktoré mu uloží Dozorná rada v medziach svojej pôsobnosti,

8.9.8 schvaľuje plán plnenia hlavných úloh Združenia,

8.9.9 schvaľuje práva a povinnosti Sekretariátu voči servisnej organizácii EAN Slovakia, s.r.o.,

8.9.10 zvoláva riadne, mimoriadne a náhradné Valné zhromaždenie a stanovuje jeho program,

8.9.11 navrhuje zmeny Stanov,

8.9.12 schvaľuje návrh Výročnej správy Združenia,

8.9.13 predkladá Valnému zhromaždeniu Správu o činnosti Združenia a ďalšie návrhy,

8.9.14 rozhoduje o ďalších záležitostiach určených Stanovami.

8.10 Predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov Predstavenstva. Každý člen Predstavenstva má jeden hlas. Rozhodnutia Predstavenstva sú záväzné pre všetkých členov Združenia, pre Riaditeľa a zamestnancov Sekretariátu.

8.11 Predstavenstvo môže hlasovať o predloženom návrhu aj PER ROLLAM prostredníctvom elektronickej pošty. Návrh posiela členom predseda, pričom návrh má právo predsedovi predložiť každý člen Predstavenstva. Návrh zaslaný členom Predstavenstva musí obsahovať návrh rozhodnutia, lehotu pre vyjadrenie a stručné odôvodnenie návrhu. Ak sa člen Predstavenstva nevyjadrí v lehote, znamená to, že s predloženým návrhom nesúhlasí. Predseda je povinný bezodkladne informovať členov Predstavenstva o výsledku hlasovania.

8.12 O zasadnutiach Predstavenstva sa vyhotovuje písomná zápisnica. Ustanovenie čl. VI, odsek 6.14 a 6.15 Stanov sa aplikuje primerane.

8.13 Členovia Predstavenstva sa zúčastňujú zasadnutí Valného zhromaždenia, kde informujú o činnosti Združenia a sú povinní odpovedať na otázky členov.

8.14 Predstavenstvo môže prijať Rokovací poriadok, ktorým podrobnejšie upraví pravidlá rokovania a rozhodovania v súlade so Stanovami.

8.15 Člen Predstavenstva nemôže byť členom Dozornej rady, Rozhodcovskej komisie a Riaditeľom.

 

Článok IX

Rozhodcovská komisia

9.1 Rozhodcovská komisia rozhoduje spory v rámci Združenia.

9.2 Členov Rozhodcovskej komisie a náhradníkov volí a odvoláva Valné zhromaždenie.

9.3 Valné zhromaždenie volí členov a náhradníkov Rozhodcovskej komisie na dva roky, funkciu vykonávajú do zvolenia nových členov.

9.4 Valné zhromaždenie volí členov Rozhodcovskej komisie z radov fyzických osôb.

9.5 Rozhodcovská komisia má 3 (troch) členov. Valné zhromaždenie zvolí 2 (dvoch) náhradníkov, ktorí sa stanú členmi Rozhodcovskej komisie v prípade vzdania sa funkcie niektorého člena Rozhodcovskej komisie.

9.6 Členovia Rozhodcovskej komisie si zvolia predsedu Rozhodcovskej komisie, ktoré zvoláva a riadi zasadnutia Rozhodcovskej komisie.

9.7 Rozhodcovská komisia rozhoduje spory:

9.7.1. medzi členom a Združením,

9.7.2. medzi členmi Združenia navzájom, ktoré sa týkajú účasti v Združení,

9.7.3. medzi orgánmi Združenia.

9.8 Ktorýkoľvek člen Združenia, Valné zhromaždenie, Predstavenstvo alebo Dozorná rada môže predložiť písomný návrh Rozhodcovskej komisii na rozhodnutie sporu.

9.9 Rozhodcovská komisia rozhodne po oboznámení sa so stanoviskami všetkých strán sporu.

9.10 Rozhodcovská komisia rozhodne spravidla do 30 (tridsať) dní od doručenia návrhu.

9.11 Rozhodnutia Rozhodcovskej komisie sú pre členov a orgány Združenia záväzné.

9.12 Rozhodcovská komisia prijme Rokovací poriadok, v ktorom upraví pravidlá prerokovávania a rozhodovania sporov.

9.13 Člen Rozhodcovskej komisie nemôže vykonávať činnosť v Predstavenstve, Dozornej rade a ani byť Riaditeľom.

9.14 Rozhodcovská komisia je povinná doručiť svoje rozhodnutie účastníkom konania a zaslať rozhodnutie Sekretariátu pre účely zverejnenia na webovom sídle Združenia.

 

Článok X

Sekretariát

10.1 Sekretariát je výkonným a administratívnym orgánom Združenia, ktorý zabezpečuje a rozvíja činnosť Združenia.

10.2 Sekretariát podlieha Predstavenstvu.

10.3 Sekretariát plní najmä nasledovné úlohy:

10.3.1 vykonáva rozhodnutia Valného zhromaždenia, Predstavenstva, Dozornej rady, Rozhodcovskej komisie a poskytuje im súčinnosť,

10.3.2 predkladá Predstavenstvu na schválenie organizačnú štruktúru Združenia, náplň jednotlivých pracovných miest v rámci organizačnej štruktúry a princípy odmeňovania zamestnancov,

10.3.3 predkladá Predstavenstvu na schválenie návrh Výročnej správy o činnosti Združenia,

10.3.4 predkladá Predstavenstvu na schválenie návrh rozpočtu Združenia a návrh výšky členských príspevkov,

10.3.5 predkladá Predstavenstvu návrh plnenia hlavných úloh Združenia,

10.3.6 predkladá Predstavenstvu správu audítora,

10.3.7 vedie register členov, ich adresy, oblasť podnikania, dátum prijatia za člena, počet a druh pridelených kódov. Register členov nie je dovolené poskytovať tretím osobám bez súhlasu Predstavenstva,

10.3.8 zverejňuje zápisnice z Valného zhromaždenia, zo zasadnutia Dozornej rady, Predstavenstva a rozhodnutia Rozhodcovskej komisie na webovom sídle Združenia,

10.3.9 zasiela na e-mailové adresy členov Združenia výroky rozhodnutí orgánov Združenia, ktoré sú pre členov Združenia záväzné,

10.3.10 plní ďalšie úlohy uložené Predstavenstvom,

10.3.11 aktívne sa podieľa na rozvoji činnosti združenia GS1 SLOVAKIA.

10.4 Sekretariát sa skladá z Riaditeľa a ďalších zamestnancov Sekretariátu.

10.5 Riaditeľa vymenúva Predstavenstvo na základe výberového konania, ktoré Predstavenstvo uskutoční. Predstavenstvo môže Riaditeľa odvolať pre porušenie Stanov alebo neplnenie úloh a pre iné dôvody podľa platného právneho predpisu.

10.6 Riaditeľ riadi činnosť Sekretariátu, zodpovedá za jeho činnosť a je vedúcim zamestnancom v pracovnoprávnych vzťahoch.

10.7 Riaditeľ je oprávnený konať v mene Združenia v rozsahu písomného poverenia, ktoré mu udelí Predstavenstvo.

10.8 Riaditeľ nemôže byť členom Predstavenstva, Dozornej rady a Rozhodcovskej komisie.

10.9 Riaditeľ sa zúčastňuje zasadnutí Predstavenstva a Valného zhromaždenia (nemá hlasovacie právo).

 

Článok XI

Konflikt záujmov

11.1 Členovia Predstavenstva, Dozornej rady, Rozhodcovskej komisie, Riaditeľ a zamestnanci sekretariátu sú povinní vykonávať svoju funkciu tak, aby zabránili rozporu záujmov Združenia so súkromnými a inými záujmami. Za súkromný a iný záujem sa považuje aj záujem členov rodiny fyzických osôb vykonávajúcich funkciu v orgánoch Združenia a ich ďalších blízkych osôb.

11.2 Ak dôjde ku rozporu záujmov podľa odseku 11.1, pred prijatím rozhodnutia vo veci alebo pred uskutočnením iného úkonu je povinný túto skutočnosť oznámiť:

11.2.1 člen Predstavenstva, člen Dozornej rady a člen Rozhodcovskej komisie ostatným členom orgánov,

11.2.2 riaditeľ Predstavenstvu,

11.2.3 zamestnanec Sekretariátu Riaditeľovi.

11.3 Do rozhodnutia osoby uvedenej v odseku 11.2, sub. 11.2.1 až 11.2.3 je osoba (oznamovateľ) povinná zdržať sa rozhodnutia alebo vykonania iného úkonu. To platí okrem prípadu, ak vec neznesie odklad.

 

Článok XII

Vzťah GS1 SLOVAKIA k medzinárodnej organizácii GS1

12.1 GS1 SLOVAKIA je členom medzinárodnej organizácie GS1 so sídlom Blue Tower, Avenue Louise 326, BE 1050 Brussels, Belgicko (v tomto texte ako „medzinárodná organizácia GS1“ alebo „GS1“).

12.2 GS1 SLOVAKIA ako člen medzinárodnej organizácie GS1:

12.2.1 riadi sa stanovami GS1, internými smernicami a rozhodnutiami Valného zhromaždenia GS1,

12.2.2 bezodkladne zverejňuje všetky štandardy, ktoré schváli GS1,

12.2.3 poskytuje používateľom štandardov pomoc pri ich implementácii,

12.2.4 podporuje obchod a priemysel na území Slovenskej republiky,

12.2.5 platí ročné poplatky a príspevky tak, ako boli schválené na Valnom zhromaždení GS1,

12.2.6 vlastní hmotné a nehmotné prostriedky na efektívne plnenie úloh členskej organizácie,

12.2.7 v rámci svojich právomocí upozorňuje svojich členov, aby nezavádzali pravidlá, ktoré nie sú v súlade so štandardmi GS1,

12.2.8 zabezpečuje presný preklad štandardov a sprístupňuje pôvodný text na porovnanie.

 

Článok XIII

Hospodárenie Združenia

13.1 Združenie nevykonáva činnosť za účelom dosiahnutia zisku.

13.2 Združenie hospodári so svojím majetkom so starostlivosťou riadneho hospodára.

13.3 Príjmy Združenia tvoria:

13.3.1 výnosy z členských príspevkov,

13.3.2 dary, granty a dotácie získané od fyzických osôb alebo právnických osôb,

13.3.3 výnosy z vlastnej činnosti a z poskytovania služieb,

13.3.4 výnosy z vlastného majetku,

13.3.5 iné príjmy.

 

Článok XIV

Členské príspevky

14.1 Členovia združenia GS1 SLOVAKIA sú povinní platiť členské príspevky vo výške stanovenej príslušným dokumentom.

14.2 Ročné členské príspevky sú splatné najneskôr do 15. 2. v príslušnom roku, ak nie je v Stanovách uvedené inak.

14.3 Aby nedošlo k pochybnostiam, členské príspevky nie sú príspevkom za používanie systému štandardov GS1. Príspevok za používanie systému štandardov platí člen ako užívateľ systému GS1 na základe osobitne uzatvorenej zmluvy.

 

Článok XV

Zrušenie a zánik GS1 SLOVAKIA

15.1 O zrušení GS1 SLOVAKIA rozhoduje Valné zhromaždenie.

15.2 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zrušení GS1 SLOVAKIA s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jeho imanie prechádza na právneho nástupcu.

15.3 Členovia musia byť o zrušení, ako aj o ďalšom postupe pri používaní systému GS1 vopred informovaní. Pred zrušením musí sekretariát GS1 SLOVAKIA vypracovať postup ďalšieho využívania systému GS1 na území Slovenskej republiky v súlade so štatútom GS1.

15.4 V prípade zrušenia združenia GS1 SLOVAKIA s právnym nástupníctvom zabezpečí právny nástupca výkon získaných práv členov.

15.5 V prípade zrušenia združenia GS1 SLOVAKIA bez právneho nástupníctva zabezpečí likvidátor vymenovaný Predstavenstvom likvidáciu a rozdelenie likvidačného zostatku, pričom podiel na likvidačnom zostatku sa určuje pomerom hlasov podľa výšky príspevku za používanie systému štandardov GS1 na základe osobitnej zmluvy uzavretej s GS1 SLOVAKIA.

15.6 Združenie zaniká výmazom zo zoznamu záujmových združení právnických osôb.

 

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

16.1 Stanovy sú záväzné pre všetkých členov Združenia a pre všetky orgány Združenia.

 

Článok XVII

Prechodné ustanovenia

17.1 Nadobudnutím účinnosti Stanov zaniká Správna rada a Revízna komisia.

17.2 Prvých členov Predstavenstva, Dozornej rady a Rozhodcovskej komisie zvolí Správna rada v termíne do nadobudnutia účinnosti týchto stanov.

17.3 Do zvolenia nových členov orgánov Predstavenstva, Dozornej rady a Rozhodcovskej komisie Valným zhromaždením vykonávajú funkciu členov týchto orgánov osoby ustanovené Správnou radou do Predstavenstva, Dozornej rady a Rozhodcovskej komisie.

17.4 Do zvolenia nových členov Predstavenstva Valným zhromaždením je Dozorná rada oprávnená odvolať člena Predstavenstva a vymenovať iného člena Predstavenstva tak, aby zloženie členov Predstavenstva zodpovedalo štruktúre členov GS1 SLOVAKIA z oblasti výroby, obchodu alebo služieb.

17.5 Osoba vykonávajúca funkciu Riaditeľa podľa doterajších Stanov vykonáva funkciu Riaditeľa aj podľa nových Stanov.

17.6 Sekretariát sa podľa týchto Stanov skladá zo zamestnancov Združenia, ktorí sú zamestnancami ku dňu účinnosti týchto Stanov.

17.7 Členovia Združenia, ktorí sú členmi Združenia ku dňu nadobudnutia účinnosti týchto Stanov, sú členmi Združenia aj po nadobudnutí ich účinnosti. Povinnosť platiť členské príspevky nie je dotknutá.

17.8 Prvé riadne Valné zhromaždenie bude zvolané do 30. 6. 2020, ročnú účtovnú závierku za rok 2018 schvaľuje Dozorná rada.

 

Článok XVIII

Účinnosť Stanov

18.1 Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť okamihom ich schválenia Správnou radou združenia GS1 SLOVAKIA.

18.2 Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2019.

18.3 Od nadobudnutia účinnosti Stanov sú Stanovy záväzné pre všetkých členov Združenia a pre všetky orgány Združenia.