• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Podmienky zasielania elektronických faktúr

 1. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle §71 ods. 1 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 2. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Na základe Súhlasu sa GS1 Slovakia zaväzuje odosielať členovi združenia, resp. používateľovi systému GS1, elektronickú faktúru formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v Súhlase, resp. Zmluve.
 4. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania.
 5. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa člen združenia, resp. používateľ systému GS1, zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať GS1 Slovakia. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa elektronická faktúra považuje za riadne doručenú a dodávateľ nie je povinný jej odoslanie preukazovať. GS1 Slovakia nebude penalizovať člena, resp. používateľa systému GS1, za neskorú úhradu, pokiaľ preukáže problémy v elektronickej komunikácii na jeho strane.
 6. Člen združenia, resp. používateľ systému GS1, sa zaväzuje informovať GS1 Slovakia o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr.
 7. GS1 Slovakia nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet. GS1 Slovakia nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia člena združenia, resp. používateľa systému GS1, do siete internet, alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti pripojiť sa do siete internet.
 8. Člen združenia, resp. používateľ systému GS1,  je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou GS1 Slovakia.