• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Podmienky zasielania elektronických faktúr

1) Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle §71 ods. 1 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

2) Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Na základe súhlasu sa GS1 Slovakia zaväzuje odosielať používateľovi štandardov GS1 (ďalej „používateľ“) elektronickú faktúru formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v Zmluve o používaní systému štandardov GS1.

4) Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania.

5) Používateľ sa zaväzuje informovať GS1 Slovakia o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr.

6) Používateľ je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou GS1 Slovakia.

7) GS1 Slovakia nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet. GS1 Slovakia nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia používateľa do siete internet, alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti pripojiť sa do siete internet.