• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Základné informácie o partnerskom programe GS1

V dnešnej globálnej ekonomike je pre potreby dosiahnutia cieľov nevyhnutná efektívna spolupráca všetkých článkov v rámci vybraného sektora. V súlade s týmto trendom sa adekvátne stupňujú požiadavky trhu v oblasti automatickej identifikácie, elektronickej komunikácie, vysledovateľnosti produktov ako aj marketingovej podpory.

Partnerský program GS1 Slovakia predstavuje stupeň spolupráce s firmami, ktoré majú záujem rozširovať povedomie o GS1 štandardoch, či už formou partnerstva alebo certifikovaného partnerstva. Taktiež predstavuje možnosť zviditeľniť svoju firmu v rámci GS1 ekosystému na Slovensku, ktorý predstavuje viac ako 4000 firiem (používateľov štandardov GS1) z rôznych odvetví.
 

Partnerského programu GS1 sa môžete zúčastniť dvoma spôsobmi s rôznou úrovňou spolupráce:

 • PARTNER GS1
  Môže sa ním stať ľubovoľná firma, ktorá má záujem s GS1 Slovakia spolupracovať, rozvíjať štandardy GS1, propagovať systém štandardov GS1, prípadne sa iným spôsobom podieľať na tomto partnerstve v rôznych oblastiach ako napríklad:
   
  • Verejný sektor, združenia a neziskové organizácie, školy, univerzity,
  • Reklamné a marketingové spoločnosti,
  • Spoločnosti zaoberajúce sa tvorbou IS/IT,
  • Tvorcovia AIDC riešení,
  • Polygrafické spoločnosti,
  • Poskytovatelia EDI,
  • Spoločnosti zaoberajúce sa dopravou a logistikou,
  • Iné. 
    
 • CERTIFIKOVANÝ PARTNER GS1
  Môže byť spoločnosť, ktorá sa priamo podieľa na implementácii štandardov GS1 v praxi a tým podporuje systém štandardov GS1 na Slovensku.
   

Cieľ a zámer programu

V rámci partnerského programu je zámerom vytvoriť dobrovoľnú, kontinuálnu, úzku spoluprácu s firmami a inými subjektami, v rámci ktorej sa dosiahne hlavný cieľ a to odborné a efektívne implementovanie systému GS1 do praxe. V dôsledku neustáleho rozvoja štandardov GS1 je taktiež dôležité zabezpečiť zvýšenie povedomia a propagácie štandardov GS1 v jednotlivých sektoroch a docieliť tak očakávanú vzájomnú výhodnosť partnerstva.

Systém GS1 je kontinuálne vyvíjaný a zdokonaľovaný, objavujú sa nové možnosti a to ako v základnom smere automatickej identifikácie pomocou čiarových kódov, tak aj v oblastiach, ktoré so sebou prináša digitálna doba - napr. technológie RFID, EDI, vysledovateľnosť, blockchain, internet vecí, digitálna podoba produktu a pod. Implementácia štandardov GS1 pre koncových používateľov a podpora nových technológií sa už nezaobíde najmä bez technicky zameraných firiem, ktoré sú dokonale pripravené v uvedenom smere.

Obojstranný záujem na užšiu spoluprácu by mal vyústiť do skvalitnenia prístupu jednotlivých firiem ku používateľom systému GS1 a zároveň tak prispieť k plneniu základného cieľa Partnerského programu.

Dokumenty na stiahnutie