• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Zaručený elektronický podpis

Pre potreby vytvárania a overovania zaručených elektronických podpisov je určený kvalifikovaný certifikát (KC). V zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise musí byť KC uložený na bezpečnom zariadení (SSCD - Secure Signature Creation Device), ktoré je certifikované Národným bezpečnostným úradom.

Pri vydaní je potrebné predložiť:

Primárny doklad

Občiansky preukaz (občan SR, ČR), cestovný pas (občan SR, ČR, občan tretích krajín) alebo povolenie na trvalý pobyt.

Sekundárny doklad

Cestovný pas (ak nebol predložený ako primárny doklad), vodičský preukaz, zbrojný preukaz, služobný preukaz alebo preukaz poistenca.

Splnomocnenie

Predkladá sa len v prípade, že osoba, na ktorú ma byť vydaný certifikát nemôže prísť osobne. Podpis splnomocniteľa musí byť úradne overený.
Je potrebné použiť formulár od CA Disig, kontaktujte epodpis@ean.sk.

Výpis z obchodného registra, živnostenského registra, prípadne iného príslušného registra

Predkladá sa len v prípade, že v certifikáte má byť uvedený názov organizácie. Predkladá sa originál alebo úradne overená kópia nie staršia ako tri mesiace (k nahliadnutiu).

Súhlas s vydaním certifikátu pre zamestnanca

Predkladá sa len v prípade, že zamestnávateľ vyžaduje, aby bol v certifikáte uvedený názov organizácie. Žiadna inštitúcia verejnej moci nevyžaduje, aby bol názov organizácie v certifikáte uvedený (uvedenie názvu organizácie nemá na elektronickú komunikáciu žiadny vplyv).
Je potrebné použiť formulár CA Disig, kontaktujte epodpis@ean.sk alebo 0905 929436.

Fakturačné údaje

Pri vydávaní certifikátu je potrebné poznať všetky fakturačné údaje firmy.

Cena

Ceny produktov sú uvedené v časti Cenník.

Kontakt

0905 929 436